Načítám...

Oprávnění k projektování v silnoprouduNeustále se setkávám s tím, že velmi mnoho podnikatelů nemá k této vykonávané činnosti oprávnění.
Těžko říct, zda je to z neznalostí či z liknavosti přístupu?
Anebo to prostě nikdo nevyžaduje, tak to nikdo neřeší?

V zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 158, odst. 1 je uvedeno, co jsou to vybrané činnosti ve výstavbě. Kromě jiného, je zde citovaná projektová činnost ve výstavbě.
Když se podíváme do zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, do jeho Přílohy č. 2, která se týká živností vázaných, tak zde najdeme i živnost projektová činnost ve výstavbě. Zde si všimněme shody názvu tohoto oprávnění s již citovanou terminologií stavebního zákona, § 158, odst. (1). Zjednodušeně řečeno, podmínky pro získání tohoto živnostenského oprávnění jsou v zásadě dvě: buďto mít vlastní autorizaci, anebo mít ustanoveného odpovědného zástupce.

Co z toho plyne? No přeci jednoduchý závěr. Aby podnikatel mohl vykonávat projektovou činnost ve výstavbě dle stavebního zákona, musí mít rovněž i živnostenské oprávnění projektová činnost ve výstavbě!
Vykřičník proto, protože toto bývá dosti častým pochybením, neboť nejen samotné OSVČ, ale ani mnohé větší a velké firmy toto oprávnění nemívají (namísto něj mají jen volnou živnost projektování elektrických zařízení), byť projektovou činnost ve výstavbě bez rozpaků vykonávají. Z pohledu živnostenského zákona se pak nejedná o nic jiného, než o neoprávněné podnikání…

Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
Dle stavebního zákona, § 158, odst. (2), písm. b) se jedná o vybranou činnost ve výstavbě.
Dle stavebního zákona, § 158, odst. (1) a autorizačního zákona, § 5, odst. (5) musí být vypracování DSP zajištěno autorizovanou osobou (AO).
Dle pravidel ČKAIT musí AO označit DSP svým autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem.
Dle živnostenského zákona má mít její zpracovatel obě živnostenská oprávnění, tedy jak živnost volnou „Projektování elektrických zařízení“, tak i živnost vázanou „Projektová činnost ve výstavbě“.
Pro projektování elektrických zařízení musí mít zpracovatel § 10 dle vyhlášky 50.
Požadovaný obsah DSP je dán vyhláškou 499, příloha č. 4 a 5 (dle § 1d, či dle § 2).

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Dle stavebního zákona, § 158, odst. (2), písm. g) se jedná o vybranou činnost ve výstavbě.
Dle stavebního zákona, § 158, odst. (1) a autorizačního zákona, § 5, odst. (5) musí být vypracování DPS zajištěno AO.
Dle pravidel ČKAIT musí AO označit DPS svým autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem.
Dle živnostenského zákona má mít její zpracovatel obě živnostenská oprávnění, tedy jak živnost volnou „Projektování elektrických zařízení“, tak i živnost vázanou „Projektová činnost ve výstavbě“.
Pro projektování elektrických zařízení musí mít zpracovatel § 10 dle vyhlášky 50.
Požadovaný obsah DPS je dán vyhláškou 499, příloha č. 6 (dle § 3).
Zadávací dokumentace veřejných zakázek
Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, § 44, odst. (4):

Zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce musí kromě náležitostí uvedených v odstavci 3 obsahovat:a) příslušnou dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky,b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, a to rovněž v elektronické podobě.

Oním prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 230/2012 Sb., kde je v § 1, odst. (3) uvedeno:

Pro všechny stavby je příslušnou dokumentací projektová dokumentace pro provádění stavby.

Požadovaný obsah DPS je, jak už bylo uvedeno, dán vyhláškou 499, příloha č. 6 (dle § 3).
Dle výkladu Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 13. 6. 2013, číslo jednací 21240/2013-33, lze příslušnou dokumentaci ztotožnit s projektovou dokumentací pro provádění stavby pouze obsahově, nikoli ve smyslu povinností vyplývajících ze stavebního a autorizačního zákona. V tomto případě se tedy nejedná o vybranou činnost ve výstavbě dle § 158 stavebního zákona a zpracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky nemusí být zajištěno AO.
Dle živnostenského zákona tedy stačí zpracovateli projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky pouze oprávnění k živnosti volné, tedy k „Projektování elektrických zařízení“.
Pro projektování elektrických zařízení musí mít zpracovatel § 10 dle vyhlášky 50.
Realizační dokumentace stavby
V tomto případě se nejedná o vybranou činnost ve výstavbě dle § 158 stavebního zákona. Zpracování realizační dokumentace stavby tudíž nemusí být dle stavebního ani dle autorizačního zákona, na rozdíl od všech předešlých stupňů projekční přípravy, zajištěno AO.
Dle živnostenského zákona tedy stačí zpracovateli realizační dokumentace stavby pouze oprávnění k živnosti volné, tedy k „Projektování elektrických zařízení“.
Pro projektování elektrických zařízení musí mít zpracovatel § 10 dle vyhlášky 50.
Požadovaný obsah realizační dokumentace stavby již není dán žádným legislativním předpisem, nicméně je dobré pamatovat na to, že nemálo Českých technických norem udává požadavky na to, co má projektová dokumentace obsahovat, viz požadavky ČSN 33 2000-1 ed. 2, ČSN 33 2000-4-43 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, ČSN EN 50522, ČSN 33 2000-5-56 ed. 2, ČSN 33 3080, ČSN EN 12464-1, ČSN 33 2000-7-710, ČSN 35 7606, či ČSN EN 62305-3 ed. 2.Napsat komentářDalší články

17. 9. 2018 Jan Hlavatý

Potkávám poměrně dost různých dokumentací. Sem tam dělám i posudky správnosti cizích dokumentací. Takže mám možnost vidět, a srovnávat. Mnohdy bohužel nesrovnatelné. K tomu bývají nejsmutnější poptávky, jestli bych prý „honem nepředělal projekt, protože podle toho původního (paskvilu) odmítá zhotovitel dělat„. Nepředělal, neb tu nejsem od toho, abych zachraňoval cizí průsery. Nicméně z toho všeho […]


Číst více13. 8. 2018 Jan Hlavatý

Seriál na pokračování, aneb z některých by se člověk opravdu potrhal smíchy … „Karel“ projekční kancelář je v totálním časovém pressu a usilovně poptává subdodavatele, který by ho vytáhnul z bryndy. Plnění potřebuje do 14 dnů. K poptávce ale přiloží své všeobecné obchodní podmínky, plné totálních nesmyslů, jako že splatnost bude po 60 dnech, že […]


Číst více31. 12. 2017 Jan Hlavatý

Koncem každého roku píšu cosi jako rekapitulaci.I letos. Byť letos to bude o rekapitulaci spíš jen okrajově.V zásadě je ta rekapitulace pokaždé o tom, jak úspěšný rok to byl (opět byl), jaká byla hromada projektů (téměř stejně jako loni), jak byl letos nejlepší obrat (pomyslná laťka zase poskočila výše). Původní záměr těchto rekapitulací byl inspirovat. […]


Číst víceWebdesign © 2018 David Jindra