Načítám...

Oprávnění k projektování v silnoprouduNeustále se setkávám s tím, že velmi mnoho podnikatelů nemá k této vykonávané činnosti oprávnění.
Těžko říct, zda je to z neznalostí či z liknavosti přístupu?
Anebo to prostě nikdo nevyžaduje, tak to nikdo neřeší?

V zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon, § 158, odst. 1 je uvedeno, co jsou to vybrané činnosti ve výstavbě. Kromě jiného, je zde citovaná projektová činnost ve výstavbě.
Když se podíváme do zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, do jeho Přílohy č. 2, která se týká živností vázaných, tak zde najdeme i živnost projektová činnost ve výstavbě. Zde si všimněme shody názvu tohoto oprávnění s již citovanou terminologií stavebního zákona, § 158, odst. (1). Zjednodušeně řečeno, podmínky pro získání tohoto živnostenského oprávnění jsou v zásadě dvě: buďto mít vlastní autorizaci, anebo mít ustanoveného odpovědného zástupce.

Co z toho plyne? No přeci jednoduchý závěr. Aby podnikatel mohl vykonávat projektovou činnost ve výstavbě dle stavebního zákona, musí mít rovněž i živnostenské oprávnění projektová činnost ve výstavbě!
Vykřičník proto, protože toto bývá dosti častým pochybením, neboť nejen samotné OSVČ, ale ani mnohé větší a velké firmy toto oprávnění nemívají (namísto něj mají jen volnou živnost projektování elektrických zařízení), byť projektovou činnost ve výstavbě bez rozpaků vykonávají. Z pohledu živnostenského zákona se pak nejedná o nic jiného, než o neoprávněné podnikání…

Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
Dle stavebního zákona, § 158, odst. (2), písm. b) se jedná o vybranou činnost ve výstavbě.
Dle stavebního zákona, § 158, odst. (1) a autorizačního zákona, § 5, odst. (5) musí být vypracování DSP zajištěno autorizovanou osobou (AO).
Dle pravidel ČKAIT musí AO označit DSP svým autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem.
Dle živnostenského zákona má mít její zpracovatel obě živnostenská oprávnění, tedy jak živnost volnou „Projektování elektrických zařízení“, tak i živnost vázanou „Projektová činnost ve výstavbě“.
Pro projektování elektrických zařízení musí mít zpracovatel § 10 dle vyhlášky 50.
Požadovaný obsah DSP je dán vyhláškou 499, příloha č. 4 a 5 (dle § 1d, či dle § 2).

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
Dle stavebního zákona, § 158, odst. (2), písm. g) se jedná o vybranou činnost ve výstavbě.
Dle stavebního zákona, § 158, odst. (1) a autorizačního zákona, § 5, odst. (5) musí být vypracování DPS zajištěno AO.
Dle pravidel ČKAIT musí AO označit DPS svým autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem.
Dle živnostenského zákona má mít její zpracovatel obě živnostenská oprávnění, tedy jak živnost volnou „Projektování elektrických zařízení“, tak i živnost vázanou „Projektová činnost ve výstavbě“.
Pro projektování elektrických zařízení musí mít zpracovatel § 10 dle vyhlášky 50.
Požadovaný obsah DPS je dán vyhláškou 499, příloha č. 6 (dle § 3).
Zadávací dokumentace veřejných zakázek
Dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, § 44, odst. (4):

Zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce musí kromě náležitostí uvedených v odstavci 3 obsahovat:a) příslušnou dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět veřejné zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky,b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, a to rovněž v elektronické podobě.

Oním prováděcím právním předpisem je vyhláška č. 230/2012 Sb., kde je v § 1, odst. (3) uvedeno:

Pro všechny stavby je příslušnou dokumentací projektová dokumentace pro provádění stavby.

Požadovaný obsah DPS je, jak už bylo uvedeno, dán vyhláškou 499, příloha č. 6 (dle § 3).
Dle výkladu Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 13. 6. 2013, číslo jednací 21240/2013-33, lze příslušnou dokumentaci ztotožnit s projektovou dokumentací pro provádění stavby pouze obsahově, nikoli ve smyslu povinností vyplývajících ze stavebního a autorizačního zákona. V tomto případě se tedy nejedná o vybranou činnost ve výstavbě dle § 158 stavebního zákona a zpracování projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky nemusí být zajištěno AO.
Dle živnostenského zákona tedy stačí zpracovateli projektové dokumentace pro zadání veřejné zakázky pouze oprávnění k živnosti volné, tedy k „Projektování elektrických zařízení“.
Pro projektování elektrických zařízení musí mít zpracovatel § 10 dle vyhlášky 50.
Realizační dokumentace stavby
V tomto případě se nejedná o vybranou činnost ve výstavbě dle § 158 stavebního zákona. Zpracování realizační dokumentace stavby tudíž nemusí být dle stavebního ani dle autorizačního zákona, na rozdíl od všech předešlých stupňů projekční přípravy, zajištěno AO.
Dle živnostenského zákona tedy stačí zpracovateli realizační dokumentace stavby pouze oprávnění k živnosti volné, tedy k „Projektování elektrických zařízení“.
Pro projektování elektrických zařízení musí mít zpracovatel § 10 dle vyhlášky 50.
Požadovaný obsah realizační dokumentace stavby již není dán žádným legislativním předpisem, nicméně je dobré pamatovat na to, že nemálo Českých technických norem udává požadavky na to, co má projektová dokumentace obsahovat, viz požadavky ČSN 33 2000-1 ed. 2, ČSN 33 2000-4-43 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, ČSN 33 2000-5-54 ed. 3, ČSN EN 50522, ČSN 33 2000-5-56 ed. 2, ČSN 33 3080, ČSN EN 12464-1, ČSN 33 2000-7-710, ČSN 35 7606, či ČSN EN 62305-3 ed. 2.Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

twenty − seventeen =Další články

5. 11. 2019 Jan Hlavatý

Začneme citací z ČSN 73 0848: 4.1.1 Požárně bezpečnostní zařízení, technické a technologické zařízení, které musí zůstat v provozu i při požáru musí mít zajištěnu dodávku elektrické energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů. 4.1.4 Dodávka elektrické energie pro požárně bezpečnostní zařízení musí být zajištěna ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z […]


Číst více17. 10. 2019 Jan Hlavatý

Jedna z hlavních myšlenek Generátoru technických zpráv je, že bude maximálně ulehčovat projektantům práci. Takže pokud se někde vyskytuje distribuční síť 35 kV, tak nebude generovat technickou zprávu, ve které by se psalo o 22 kV. Distribuční síť na vysokém napětí je v Česku převážně na hladině 22 kV. Jenže to nemusí být pravidlem. Existují […]


Číst více15. 9. 2019 Jan Hlavatý

Na začátku září bylo zprovozněno generování prvních technických zpráv i pro technologické elektroinstalace, konkrétně pro fotovoltaické instalace, a pro nabíjecí stanice pro elektromobily. A od té doby …. nic? Ano, skoro to vypadá, že se nic neděje. Jenže ono se děje. Jen to není vidět. Děje se to, že se na začátku září začal dávat […]


Číst víceWebdesign © 2018 David Jindra