Načítám...

Jak se stát projektantem elektroSem tam jsou vidět dotazy, jak se stát projektantem.
Mám tím na mysli projektantem silnoproudu.
Nelehká to otázka.

V první řadě si vymezme, co je to silnoproud:

ČSN 33 0010 ed. 2:2014
4.4.1 Silnoproudá zařízení – zařízení, v nichž při obvyklém užívání mohou vzniknout proudy nebezpečné osobám, užitkovým zvířatům, majetku a věcem.

Projektant silnoproudu se tedy věnuje oblastem nízkého napětí (od cca 50 V a výše), vysokému napětí (od cca 1 kV a výše), případně velmi vysokému napětí a výše (těm se osobně nevěnuji, tudíž se tam ani nebudu pouštět). Bavit se budeme o projektování silnoproudu v oblasti investiční výstavby. Neřeším tedy projektování báňských, drážních, ani leteckých staveb, které mají režim upravený dalšími předpisy.

Je dobré mít na paměti, že se pohybujeme v oblasti vyhrazených technických zařízení:

Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
§ 2
(1) Zařízeními jsou zařízení
a) pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace,
b) určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Požadavky na projektanty konkrétněji stanovuje letitá vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice:

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
§ 10
Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování
(1) Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování jsou ti, kteří mají odborné vzdělání a praxi určené zvláštními předpisy a složili zkoušku ze znalosti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a z předpisů souvisejících s projektováním.
§ 12
Povinnosti organizace
(5) Projektující organizace je povinna ustanovit pracovníka, který odpovídá za řízení projektování, popřípadě i jeho zástupce. Tito pracovníci musí mít kvalifikaci podle § 10.

Shrnuto tedy, každá projekční organizace, ať se jedná o samostatnou OSVČ, či o vícečlennou projekční organizaci, musí mít ustanovenu odpovědnou osobu s příslušným § 10. Pokud jde o samostatného projektanta, tak ten musí mít § 10 tak jako tak, nelze suplovat odpovědnou osobou.
Pro získání § 10 je v prvé řadě nutno mít elektrotechnické vzdělání (vyplývá z vyhlášky) EDIT: (Na základě zkoumání z bakalářské práce se musím poupravit. Projektant elektro nemusí mít elektrotechnické vzdělání. Blíže viz kapitola 2.1 bakalářské práce.) a složit zkoušku. Pro úspěšné složení zkoušky je nutno mít přehled v oblasti bezpečnostních předpisů a norem. Z toho mi vyplývá, že pokud nemám § 10, tak můžu jako projektant působit pouze v nějaké projekční organizaci, která má ustanoveného vedoucího projekce s § 10.
Jako samostatný projektant můžu působit až v okamžiku, kdy získám § 10.

Čili první a nejjednodušší cestou, jak se stát projektantem elektro (za předpokladu, že mám absolvované elektrotechnické vzdělání), je nastoupit jako zaměstnanec do nějakého stávajícího projekčního týmu. Ještě lépe do elektromontážní firmy s vlastní projekcí, protože se tak člověk krom teorie dostane i k samotné praxi na stavby (a může si vyzkoušet obhajobu svých návrhů před partou nastoupených montérů :)) Osobně jsem šel tudy. Tato cesta má tu výhodu, že se člověk má s kým poradit, od koho učit, komu koukat pod ruce, pomalu se orientovat v základních bezpečnostních předpisech a normách, získá cennou zpětnou vazbu z realizace. A pak se postupně dopracuje k vlastnímu § 10.

Druhou, už ne tak jednoduchou cestou, je absolvovat vysokoškolský obor Projektování elektrických zařízení. Co vím, tak jako jediná škola tento studijní obor nabízí pouze Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava. Příznivé je, že tento obor kromě denní formy studia začali nabízet i jako kombinovanou formu studia (dálkové studium). Délka studia je 8 semestrů / 4 roky, nicméně to už si osobně myslím, že než kombinované studium, je jednodušší absolvovat tu první cestu. Časově to zabere zhruba stejně, navíc absolvováním vysokoškolského studia nejspíš získáte teoretické znalosti, ale budou chybět zkušenosti z praxe. Protože po škole jste stále jen teoretikem, nic víc. Získám přehled v oblasti bezpečnostních předpisů a norem, zkouška z § 10 mě pak ještě čeká (předpokládám … nevím zda není součástí studia?).

Třetí, dle mého dobrou cestou, je přejít k profesi projektanta elektro z předchozí elektromontážní praxe. Kromě faktu, že už jako montér budete mít průběžně i nižší paragrafy vyhlášky 50/78 Sb., budete mít přehled z realizací co se jak dělá, jak co vůbec v reálu vypadá, co jak je možné, či co jsou nesmysly projektantů-teoretiků. Sami si osaháte, že kabely velkých průřezů nejsou až tak ohebné, že na jejich připojení do rozváděče je potřeba trochu více místa, apod. Možná chytnete od elektřiny i nějakou tu ránu (jako já) a začnete k ní mít o to větší respekt. Naučíte se číst ve výkresech. Budete-li mít od koho se učit, můžete časem získat mnohem víc znalostí, než má leckterý projektant. A pak už je jen krůček k tomu, se jím i stát.

Příliš bych nedoporučoval snahu stát se projektantem elektro samostudiem, nezávisle na předchozích nastíněných cestách. Nedovedu si moc představit, jak by se kdo chtěl sám od sebe začít orientovat v souvisejících normách (pro představu těch, kam jsem aspoň jednou nahlédnul, vedu kolem 700). Ne všechno je v normách zcela jednoznačně dáno, čili bez nějakých konzultací a diskusí s dalšími nemusí být vše zcela jasné. Je nutno se zorientovat v související legislativě (pro představu minimálně 20 základních předpisů). Toto všechno, že by samouk sám nastudoval, a pak šel bez praxe (neb k projektování potřebuje § 10, který ještě nemá) udělat zkoušku z § 10 vyhlášky č. 50/78? Tak možná to nějak lze. Ale je dobré nezapomínat, že jakákoli chyba v projektování se může silně nevyplatit (od nemalých hmotných škod, až ke smrtelným úrazům).

Ono projekty, zpracované projektanty-teoretiky, jsou na první pohled celkem rozeznatelné. Pár takových se mi poštěstilo potkat a vždycky tam byla nějaká zásadní bezpečnostní chyba (např. přívod do rozváděče 160 A – přípojnice – z přípojnic proudový chránič – kabel CYKY 5×2,5; když se projektanta ptám, jak má vyřešenou ochranu proti přetížení toho kabelu, tak povídá, že přece tím proudovým chráničem; mno, proudový chránič jaksi nechrání proti nadproudům, že …)

Takže uzavřu-li dosavadní první část povídání.
Projektantem se ihned můžu stát, nastoupím-li někam do projekční organizace pod někoho s § 10.
Jakmile si sám udělám § 10, můžu být i samostatným projektantem. V takovém případě jsem se dopracoval k živnosti volné “Projektování elektrických zařízení” (která sice není vázána na § 10, ale bez něj bych stejně nemohl nic projektovat, takže by mi živnost byla k ničemu)

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
Projektování a řízení projektování vyhrazených elektrických zařízení, to je v oblasti elektrických rozvodných soustav, sítí a instalací, zařízení určených pro přímé připojení na zařízení veřejného rozvodu elektřiny a zapojení dalších vyhrazených i nevyhrazených zařízení pro výrobu, přeměnu a užití elektrické energie. Koncepční návrhy, výpočty a vypracování schémat zapojení, technologické a materiálové rozpočty.

Pojďme nyní na druhou část povídání.
Zásadní otázka je, co vlastně s tím § 10 a živností volnou můžu samostatně projektovat? Protože aby to nebylo tak úplně jednoduché, vstupuje nám do toho všeho ještě autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. v souvislosti se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.
Kdo co může a nemůže je trochu rozsáhlejší otázka, která stačí k popsání několika stránek textu a citací legislativy, takže pokud Vás zajímá téma rozpitvané, pak přijďte na školení “Praktické základy projektování“, kde tomu věnuji slajdů víc než dost. Pořádá L.P.Elektro, s.r.o. Nicméně ve zkratce:

 • Dokumentace k územnímu řízení (DUR): musí být zajištěno autorizovanou osobou, musí být vázaná živnost
 • Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP): musí být zajištěno autorizovanou osobou, musí být vázaná živnost
 • Dokumentace pro provádění stavby (DPS): musí být zajištěno autorizovanou osobou, musí být vázaná živnost
 • Dokumentace veřejné zakázky (DVZ): může dělat kdokoli s volnou živností
 • Realizační dokumentace stavby (RDS): může dělat kdokoli s volnou živností

Jinými slovy, pokud mám jen § 10 a živnost volnou, můžu samostatně projektovat pouze zadávací dokumentace veřejných zakázek, anebo realizační dokumentace staveb (které má zajišťovat zhotovitel, čili se jedná o projektování pro realizační firmy).
Pokud někdo samostatně projektuje i ostatní stupně projektové dokumentace pouze s volnou živností “Projektování elektrických zařízení” (a je to dost často problém i projekčních a realizačních firem!), pak se dle stavebního zákona dopouští přestupku neoprávněného podnikání se sazbou pokuty do 200 tis Kč, dle živnostenského zákona se dopouští přestupku neoprávněného podnikání se sazbou pokuty do 750 tis Kč, případně dle trestního zákoníku riskuje odnětí svobody až na dvě léta a zákaz činnosti. To se vyplatí, ne?

Tedy? Abychom mohli samostatně zpracovávat i dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, či dokumentace pro provádění stavby (neb se jedná o “vybrané činnosti ve výstavbě” dle § 158 zákona č. 183/2006 Sb.), musíme mít buďto autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., anebo musíme mít uzavřený smluvní vztah s jinou autorizovanou osobou, jakožto odpovědným zástupcem za naši činnost. Toto všechno musíme podstoupit proto, abychom mohli získat živnost vázanou “Projektová činnost ve výstavbě“.

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
Projektová činnost ve výstavbě
Zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo dokumentace pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, projektové dokumentace podle stavebního zákona.

Režim autorizace pak upravuje zákon č. 360/1992 Sb.

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
§7
(1) Komora udělí na podkladě písemné žádosti autorizaci tomu, kdo
a) je občanem České republiky, nebo b) občanem EU …
c) je plně způsobilý k právním úkonům,
d) je bezúhonný,
e) získal požadované vzdělání,
f) vykonal odbornou praxi v předepsané délce,
g) úspěšně složil zkoušku odborné způsobilosti,
h) složil předepsaný slib.

Ke získání autorizace je potřebná předchozí praxe, zjednodušeně řečeno minimálně 3 roky pro absolventy magisterského studijního programu a minimálně 5 let pro ostatní uchazeče (podrobněji viz § 8, odst. 6)

Tedy, uzavřeme-li i tu druhou část povídání.
To, že mám § 10 a živnost volnou mě ještě neopravňuje k tomu, že mohu samostatně projektovat co se mi zlíbí, právě naopak. Abych mohl samostatně projektovat libovolné stupně projektových dokumentací, musím buďto získat i autorizaci, anebo odpovědného zástupce (už vidím ty zástupy, co se na to hrnou). Pak teprve získám živnost vázanou, na jejímž základě mohu projektovat vše ostatní. Což ale bez praxe zase nepůjde.

Samozřejmě je otázka, jak dlouho by toto všechno mělo trvat?
Říká se, že po 10 letech je člověk schopen stát se odborníkem v jakémkoli oboru.
První autorizaci jsem získal po 6 letech projektování, sám na sebe jsem se pak vydal po dalších 2 letech.
To vše bohatě podložené praxí v realizačních firmách.
4 komentáře: “Jak se stát projektantem elektro”

 1. ivan napsal:

  a ještě, v roce minulém jsem dělal 3 měsíce pro Blue-Chem a.s. Lovosice (Agrofert), před tím pro Tebodin Automaties řízení automobilky Asia-Avto Kazakstan (10 tisíc zaměstnanců) pak tutora – oponenta Center kompetence TAČR pro ČVUT Praha, dvě katedry, a další. ujišťuji, že jinak hypertenze sice není příjemná, ale workholismus je lepší. ivan stránský

 2. ivan napsal:

  jsem "pan" ivan (stránský) viz http://www.elektroprojekty.8u.cz a linked in pod mým jménem. k tomu co uvádí PROFI: samozřejmě lze k tomu přibrat pro ještě programování PLC třeba Siemens S7 pro Simatic, ale zvažte co vlastně chcete. můžete ještě přibrat programování PLC dejme tomu Schneider, Rockwell, pak by jste mohl dělat taky revize jako zkoušený revizní technik a po večerech dělat vývoj obvodů. Ale ujišťuji vás, že v psychiatrických léčebnách pořád mají volná lůžka.

 3. PROFI napsal:

  Tak jak pán Ivan píše. Bohužel to tak je a bude, ale musím říci, že ne pro mě. 🙂 To by se chtělo i trochu doučit i něco jiného k tomu, jako třeba příklad: progamování PLCček (S7-1200, 1500, 300 atd.) a i programování STL v dotykových displejích. Totiž člověk si nemůže ztěžovat, že málo vydělává když k tomu nijak moc nepřispěje.

  Napsal člověk co dostal par.10 za 4 roky praxe s ÚSO a ne VŠ jelikož norma, která se na počet let praxe odkazuje dovoluje i nižší počet let u tohoto konkrétního paragrafu.

  Moje projekty u automobilek mluví za vše kdyby náhodou měl někdo pochybnosti (to jen tak z hecu :D).

 4. ivan napsal:

  ano, to vše výše je pravda. až toto vše absolvujete, a získáte zkušenosti což není hned, budete samostatně projektovat, později povedete projekt. tak 5-10 let po ukončení vzdělání. vyděláte si asi tolik, co schopný zedník, pokud nebudu počítat jeho melouchy. že by jste měl tolik peněz za tu duševní dřinu a odpovědnost, jako třeba herec pražského "divadla"(absolutně bez solidního vzdělání), nebo hráč na pikolu v orchestru se zahraničním turné, nebo jako bavič, to si nedělejte iluze. fotbalista totéž, politik totéž atd. to mi můžete věřit. ivan stránský http://www.elektroprojekty.ic.cz a na linked in

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

4 × four =Další články

10. 3. 2020 Jan Hlavatý

Projektant odpovídá! Na revizi se musí podepsat projektant! Za vše zcela jednoznačně odpovídá projektant! Takovými výkřiky se praxe jen hemží. Ale první otázka, která mě u toho vždycky napadne je … který projektant? Ten, který dělal dokumentaci k územnímu řízení? Nebo ten, který dělal dokumentaci ke stavebnímu povolení? Či ten, který dělal zadávací dokumentaci veřejné […]


Číst více19. 2. 2020 Jan Hlavatý

Koukám, že jsem už rok a půl nenapsal nic o cenách. Pojďme to napravit. Opakovaně se v posledních příspěvcích vracím k tomu, že při projektování používám procesy a měření času. Vracím se k tomu pořád proto, že to dává velmi zajímavé výsledky. A nyní bych chtěl ukázat další z nich.   Ve svém prvním příspěvku […]


Číst více2. 2. 2020 Jan Hlavatý

Elektromobilita hýbe současným světem, o tom žádná. Nicméně začne pomalu hýbat i světem projekčním. To proto, že začne být projektování nabíjecích stanic, či přípravy pro ně, povinné. Všechny stavby, u kterých bude podáno stavební povolení po 21. 3. 2021, budou mít totiž stanoveny minimální povinné požadavky z hlediska elektromobility. Měkčí požadavky jsou na neobytné budovy: […]


Číst víceWebdesign © 2018 David Jindra