Načítám...

Kolik norem používá projektant elektro?


1. 5. 2015Už několikrát jsem nad tím přemýšlel.
Kolik vlastně používám ke své práci norem?
Tak jsem to dnes ze zvědavosti konečně spočítal.

Resp. abych to upřesnil, není to číslo, se kterým bych aktivně pracoval.
Počet norem, se kterými aktivně a opakovaně pracuji bude možná tak desetina.
Spíš jde o číslo počtu norem, kde jsem alespoň jednou něco hledal.

Jsou v tom zahrnuty nejen ČSN a ČSN EN, ale i ČSN ISO, ČSN IEC, TNI, atd.
Nejsou v tom zahrnuty normy PNE či STN, se kterými ale taky občas přijdu do styku.
A to v tom nejsou ani zákony, nařízení vlády, vyhlášky, a tak dále a tak dále …

Tak kolik?

Napočítal jsem jich 423
A to je dost možné, že mi tam i nějaké zásadní ještě chybí.
Taky tam není spousta norem z oblastí silnoproudu, kterým se vůbec nevěnuji.

Pro inspiraci:

ČSN 01 0391 – Systém managementu společenské odpovědnosti organizací
ČSN 01 3107 – Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení
ČSN 01 3410 – Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy
ČSN 01 3411 – Mapy velkých meřítek. Kreslení a značky
ČSN 01 6910 – Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory
ČSN 03 8350 – Požadavky na protikorozní ochranu úložných zařízení
ČSN 03 8365 – Stanovení přítomnosti bludných proudů v zemi
ČSN 03 8368 – Měření měrného přechodového odporu kabelu nebo potrubí proti zemi
ČSN 03 8370 – Snížení korozního účinku bludných proudů na úložná zařízení
ČSN 03 8372 – Zásady ochrany proti korozi neliniových zařízení uložených v zemi nebo ve vodě
ČSN 03 8374 – Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení
ČSN 06 1008 – Požární bezpečnost tepelných zařízení
ČSN 07 0703 – Kotelny se zařízeními na plynná paliva
ČSN 07 5853 – Hořáky na kapalná paliva. Technické požadavky
ČSN 10 5004 – Vzduchové kompresory. Bezpečnostní předpisy pro konstrukci, montáž, provoz a údržbu
ČSN 10 5190 – Kompresorové stanice pro nebezpečné plyny
ČSN 33 0010 ed. 2  – Elektrická zařízení – Rozdělení a pojmy
ČSN 33 0050-601 – Výroba, přenos a rozvod elektrické energie
ČSN 33 0050-605 – Elektrické stanice
ČSN 33 0122 – Pokyn na používání evropské normy EN 50160
ČSN 33 0124 – Normalizace a liberalizace energetického trhu
ČSN 33 0165 ed. 2 – Značení vodičů barvami a nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení
ČSN 33 0166 ed. 2 – Označování žil kabelů a ohebných šňůr
ČSN 33 0172 – Elektrotechnické předpisy. Označování a tvary ovládacích tlačítek
ČSN 33 0360 ed. 2  – Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech
ČSN 33 0371 – Nevýbušná elektrická zařízení. Výbušné směsi. Klasifikace a metody zkoušek
ČSN 33 1310 ed. 2 – Bezpečnostní požadavky na instalace k užívání osobami bez kvalifikace
ČSN 33 1500 – Revize elektrických zařízení
ČSN 33 1610 ed. 2 – Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
ČSN 33 2000-1 ed. 2 – Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
ČSN 33 2000-2-21 – Pokyn k používání všeobecných termínů
ČSN 33 2000-4-41 (TNI)
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 – Ochrana před účinky tepla
ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 – Ochrana proti nadproudům
ČSN 33 2000-4-45 – Ochrana před podpětím
ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 – Odpojování a spínání
ČSN 33 2000-4-442 ed. 2 – Ochrana zařízení nn při zemních poruchách v síti vysokého napětí
ČSN 33 2000-4-443 ed. 2 – Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím
ČSN 33 2000-4-444 – Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením
ČSN 33 2000-4-473 – Opatření k ochraně proti nadproudům
ČSN 33 2000-4-482 – Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím
ČSN 33 2000-5-51 (TNI)
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 – Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 – Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 – Uzemnění, ochranné vodiče
ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 – Zařízení pro bezpečnostní účely
ČSN 33 2000-5-57 – Koordinace pro ochranu, odpojování, spínání a řízení
ČSN 33 2000-5-534 – Přepěťová ochranná zařízení
ČSN 33 2000-5-537 – Přístroje pro odpojování a spínání
ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 – Nízkonapěťová zdrojová zařízení
ČSN 33 2000-5-557 – Pomocné obvody
ČSN 33 2000-5-559 ed. 2 – Svítidla a světelná instalace
ČSN 33 2000-6 – Revize
ČSN 33 2000-7-701 (TNI)
ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 – Prostory s vanou nebo sprchou
ČSN 33 2000-7-702 ed. 3 – Plavecké bazény a fontány
ČSN 33 2000-7-703 ed. 2 – Místnosti a kabiny se saunovými kamny
ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 – Elektrická zařízení na staveništích a demolicích
ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 – Zemědělská a zahradnická zařízení
ČSN 33 2000-7-706 ed. 2 – Omezené vodivé prostory
ČSN 33 2000-7-708 ed. 3 – Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality
ČSN 33 2000-7-709 – Přístavy a obdobné lokality
ČSN 33 2000-7-710 – Zdravotnické prostory
ČSN 33 2000-7-711 – Výstavy, přehlídky a stánky
ČSN 33 2000-7-711 (TNI)
ČSN 33 2000-7-712 – Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy
ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 – Venkovní světelné instalace
ČSN 33 2000-7-715 ed. 2 – Světelná instalace napájená malým napětím
ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 – Pojízdné nebo přepravitelné jednotky
ČSN 33 2000-7-718 – Prostory občanské výstavby a pracoviště
ČSN 33 2000-7-722 – Napájení elektrických vozidel
ČSN 33 2000-7-729 – Uličky pro obsluhu nebo údržbu
ČSN 33 2000-7-740 – Lunaparky a cirkusy
ČSN 33 2000-7-753 ed. 2 – Topné kabely a pevně instalované topné systémy
ČSN 33 2030 – Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny
ČSN 33 2130 ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody
ČSN 33 2165 – Ochrana ocelových potrubí v zemi před vlivy vvn a zvn
ČSN 33 2180 – Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
ČSN 33 2190 – Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory
ČSN 33 2210 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení válcoven a úpravárenských linek
ČSN 33 2312 ed. 2 – Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich
ČSN 33 2410 ed. 2 – Elektrická zařízení v kinech
ČSN 33 2420 ed. 2 – Elektrická zařízení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely
ČSN 33 3015 – Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech
ČSN 33 3022-1 – Součinitele pro výpočet zkratových proudů podle IEC 60909-0
ČSN 33 3051 – Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení
ČSN 33 3060 – Ochrana elektrických zařízení před přepětím
ČSN 33 3070 – Kompenzace kapacitních zemních proudů VN
ČSN 33 3080 – Kompenzace indukčního výkonu
ČSN 33 3231 – Elektrotechnické předpisy. Trojfázové rozvodny pro napětí do 52 kV
ČSN 33 3265 – Měření elektrických veličin v dozornách výroben a rozvodů elektřiny
ČSN 33 3270 – Sdělovací a zabezpečovací zařízení ve výrobnách a rozvodu elektrické energie a tepla
ČSN 33 3320 ed. 2 – Elektrotechnické předpisy – Elektrické přípojky
ČSN 33 3570 ed. 2 – Elektrická zařízení osobních lanových drah a lyžařských vleků
ČSN 33 4000 – Požadavky na odolnost sdělovacích zařízení proti přepětí a nadproudu
ČSN 33 4010 – Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu
ČSN 34 1090 ed. 2 – Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení
ČSN 34 2100 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro nadzemní sdělovací vedení
ČSN 34 2300 ed. 2 – Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací
ČSN 34 3085 ed. 2 – Ustanovení pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech nebo záplavách
ČSN 34 7402 – Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů
ČSN 34 7409 – Systém značení kabelů a vodičů
ČSN 35 4516 – Domovní zásuvky – Dvojpólové zásuvky a vidlice AC 2,5 A 250 V a AC 16 A 250 V
ČSN 35 4701-2 ed. 3 – Pojistky pro kvalifikovanou obsluhu
ČSN 35 4701-3 ed. 2 – Pojistky pro nekvalifikovanou obsluhu
ČSN 35 7606 – Systémy ochrany před bleskem – Značky
ČSN 36 0011-1 – Měření osvětlení prostorů
ČSN 36 0011-2 – Měření denního osvětlení
ČSN 36 0011-3 – Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů
ČSN 36 0011-4 – Měření umělého osvětlení venkovních prostorů
ČSN 36 0020 – Sdružené osvětlení
ČSN 38 0810 – Použití ochran před přepětím v silových zařízeních
ČSN 38 1754 – Dimenzování elektrického zařízení podle účinku zkratových proudů
ČSN 38 5422 – Strojovny elektrických zdrojových soustrojí
ČSN 65 0201 – Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
ČSN 73 0580-1 – Denní osvětlení budov – Základní požadavky
ČSN 73 0580-2 – Denní osvětlení budov – Denní osvětlení obytných budov
ČSN 73 0580-3 – Denní osvětlení budov – Denní osvětlení škol
ČSN 73 0580-4 – Denní osvětlení budov – Denní osvětlení průmyslových budov
ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Obecná ustanovení
ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami
ČSN 73 0831 – Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory
ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování
ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb
ČSN 73 0835 – Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení
ČSN 73 0842 – Požární bezpečnost staveb – Objekty pro zemědělskou výrobu
ČSN 73 0843 – Požární bezpečnost staveb – Objekty spojů a poštovních provozů
ČSN 73 0845 – Požární bezpečnost staveb – Sklady
ČSN 73 0848 – Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody
ČSN 73 4301 – Obytné budovy
ČSN 73 5120 – Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším. Společná ustanovení
ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
ČSN 73 6006 – Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení
ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6102 ed. 2 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací
ČSN 73 7505 – Sdružené trasy městských vedení (kolektory)
ČSN 73 8101 – Lešení – Společná ustanovení
ČSN 73 8120 – Stavební plošinové výtahy
ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
ČSN CLC TS 60034-17 – Asynchronní motory nakrátko napájené z měničů
ČSN CLC TS 60034-31 – Výběr energeticky účinných motorů včetně aplikací s proměnnými otáčkami
ČSN CLC TS 50539-12 – Ochrany před přepětím – Zásady výběru a použití – SPD ve FVE
ČSN CLC TS 61643-12 – Ochrany před přepětím nn – Zásady pro výběr a instalaci
ČSN CLC TS 61836 – Solární fotovoltaické energetické systémy – Termíny, definice a značky
ČSN CR 954-100 – Návod pro používání a aplikaci EN 954-1 (ISO 13849)
ČSN EN 81-1 – Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů
ČSN EN 179 – Nouzové dveřní uzávěry s klikou nebo zařízením s tlačnou plochou na únikových cestách
ČSN EN 378-1 – Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby
ČSN EN 378-2 – Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace
ČSN EN 378-3 – Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Instalační místo a ochrana osob
ČSN EN 619 – Požadavky na bezpečnost a EMC zařízení pro mechanickou manipulaci
ČSN EN 894-4 – Umístění a uspořádání sdělovačů a ovládačů
ČSN EN 1125 – Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem pro používání na únikových cestách
ČSN EN 1127-1 ed. 2 – Prevence a ochrana proti výbuchu – Základní koncepce a metodika
ČSN EN 1127-2 – Prevence a ochrana proti výbuchu – Základní koncepce a metodika pro doly
ČSN EN 1672-2 – Potravinářské stroje – Základní pojmy – Hygienické požadavky
ČSN EN 1838 – Nouzové osvětlení
ČSN EN 12158-1 – Nákladní stavební výtahy – Výtahy s přístupnými plošinami
ČSN EN 12193 – Světlo a osvětlení – osvětlení sportovišť
ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – vnitřní pracovní prostory
ČSN EN 12464-2 – Světlo a osvětlení – venkovní pracovní prostory
ČSN EN 12665 – Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení
ČSN EN 13201-1 – Osvětlení pozemních komunikací – Výběr tříd osvětlení
ČSN EN 13201-2 – Osvětlení komunikací – Požadavky
ČSN EN 13201-3 – Osvětlení pozemních komunikací – Výpočet
ČSN EN 13201-4 – Osvětlení pozemních komunikací – Metody měření
ČSN EN 13501-1 – Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
ČSN EN 13501-6 – Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů
ČSN EN 15193 – Energetická náročnost budov – Energetické požadavky na osvětlení
ČSN EN 16276 – Nouzové osvětlení v tunelech pozemních komunikací
ČSN EN 41003 ed. 2 – Zvláštní požadavky na zařízení připojovaná k SLP nebo NN
ČSN EN 50005 – Spínací a řídicí přístroje nn pro průmyslové účely – Značení svorek a rozlišovací čísla
ČSN EN 50011 – Značení svorek, rozlišovací čísla a písmena pro pomocné stykače
ČSN EN 50013 – Značení svorek a rozlišovací čísla pro určité řídicí spínače
ČSN EN 50110-1 ed. 3 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Obecné požadavky
ČSN EN 50110-2 ed. 2 – Obsluha a práce na el. zařízeních. Národní dodatky
ČSN EN 50122-1 ed. 2 – Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem
ČSN EN 50122-2 ed. 2 – Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav
ČSN EN 50136-1 – Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy
ČSN EN 50160 ed. 3 – Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě
ČSN EN 50162 – Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných proudových soustav
ČSN EN 50171 – Centrální napájecí systémy
ČSN EN 50172 – Systémy nouzového únikového osvětlení
ČSN EN 50173-1 ed. 3 – IT kabelážní systémy – Všeobecné požadavky
ČSN EN 50173-2 – IT kabelážní systémy – Kancelářské prostory
ČSN EN 50173-3 – IT kabelážní systémy – Průmyslové prostory
ČSN EN 50173-4 – IT kabelážní systémy – Obytné prostory
ČSN EN 50173-5 – IT kabelážní systémy – Datová centra
ČSN EN 50173-6 – IT kabelážní systémy – Distribuované služby v budovách
ČSN EN 50174-1 ed. 2 – Instalace kabelových rozvodů – Specifikace a zabezpečení kvality
ČSN EN 50174-2 ed. 2 – Instalace kabelových rozvodů – Projektová příprava a výstavba v budovách
ČSN EN 50174-3 – Kabelová vedení – Projektová příprava a výstavba vně budov
ČSN EN 50178 – Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích
ČSN EN 50191 ed. 2 – Zřizování a provoz zkušebních elektrických zařízení
ČSN EN 50272-1 – Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace
ČSN EN 50272-2 – Bezpečnostní požadavky pro staniční baterie
ČSN EN 50272-3 – Bezpečnostní požadavky pro trakční baterie
ČSN EN 50274 – Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí
ČSN EN 50310 ed. 3 – Společná soustava pospojování a zemnění v budovách se zařízeními IT
ČSN EN 50341-1 ed. 2 – Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV
ČSN EN 50438 – Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů s DS NN
ČSN EN 50443 – Účinky elektromagnetické interference AC na potrubí
ČSN EN 50464-1 – Olejové transformátory – Všeobecné požadavky
ČSN EN 50491-1 – Obecné požadavky na elektronické, automatizační a řídící systémy systémy pro budovy
ČSN EN 50522 – Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV
ČSN EN 50536 – Systémy pro identifikaci bouřkové činnosti
ČSN EN 50539-11 – Ochrany před přepětím – Požadavky a zkoušky pro SPD ve FVE
ČSN EN 50541-1 – Suché transformátory – Všeobecné požadavky
ČSN EN 50541-2 – Stanovení zatížitelnosti transformátoru zatíženého nesinusovým proudem
ČSN EN 50565-1 – Pokyny pro používání kabelů s napětím do 450-750 V – Obecné pokyny

ČSN EN 50600-1 – Zařízení a infrastruktury datových center – Obecné pojmy
ČSN EN 50600-2-1 – Zařízení a infrastruktury datových center – Výstavba budov
ČSN EN 50600-2-2 – Zařízení a infrastruktury datových center – Rozvody napájení
ČSN EN 55011 ed. 3 – Průmyslová, vědecká a lékařská zařízení – Charakteristiky VF rušení
ČSN EN 60027-4 – Písmenné značky – Točivé elektrické stroje
ČSN EN 60027-7 – Písmenné značky – Výroba, přenos a rozvod elektrické energie
ČSN EN 60034-1 ed. 2 – Točivé elektrické stroje – Jmenovité údaje a vlastnosti
ČSN EN 60034-8 ed. 2 – Točivé elektrické stroje – Značení svorek a smysl točení
ČSN EN 60034-11 – Točivé elektrické stroje – Tepelná ochrana
ČSN EN 60038 – Jmenovitá napětí CENELEC
ČSN EN 60044-1 – Přístrojové transformátory – Transformátory proudu
ČSN EN 60073 ed. 2 – Zásady kódování sdělovačů a ovládačů
ČSN EN 60076-1 – Výkonové transformátory
ČSN EN 60076-11 – Výkonové transformátory – Suché transformátory
ČSN EN 60079-0 ed. 3 – Výbušné atmosféry – Všeobecné požadavky
ČSN EN 60079-10-1 – Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru – Určování prostorů
ČSN EN 60079-10-2 – Určování nebezpečných prostorů – Výbušné atmosféry s hořlavým prachem
ČSN EN 60079-11 ed. 2 – Výbušné atmosféry – Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností i
ČSN EN 60079-14 ed. 3 – Výbušné atmosféry – Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací
ČSN EN 60079-17 ed. 3 – Výbušné atmosféry – Revize a preventivní údržba elektrických instalací
ČSN EN 60079-31 – Výbušné atmosféry – Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem t
ČSN EN 60085 ed. 2 – Elektrická izolace – Tepelné hodnocení a značení
ČSN EN 60099-5 ed. 2 – Svodiče přepětí – Doporučení pro volbu a použití
ČSN EN 60204-1 ed. 2 – Elektrická zařízení strojů – Všeobecné požadavky
ČSN EN 60204-11 – Požadavky na zařízení VN nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC nepřesahující 36 kV
ČSN EN 60255-1 – Měřicí relé a ochranná zařízení – Společné požadavky
ČSN EN 60255-151 – Měřicí relé a ochranná zařízení – Funkční požadavky pro proudovou ochranu
ČSN EN 60309-1 ed. 3 – Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití
ČSN EN 60309-2 ed. 3 – Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami
ČSN EN 60335-2-105 – Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty
ČSN EN 60384-14 ed. 2 – Kondenzátory pro EMC odrušení
ČSN EN 60445 ed. 4 – Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů
ČSN EN 60447 ed. 2 – Zásady pro ovládání
ČSN EN 60519-1 ed. 3 – Bezpečnost u elektrotepelných zařízení – Všeobecné požadavky
ČSN EN 60529 – Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)
ČSN EN 60598-2-22 – Svítidla pro nouzové osvětlení
ČSN EN 60601-1-1 ed. 2 – ME – Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů
ČSN EN 60664-1 ed. 2 – Koordinace izolace zařízení nízkého napětí
ČSN EN 60670-1 – Krabice a úplné kryty – Všeobecné požadavky
ČSN EN 60670-22 – Krabice a úplné kryty – Zvláštní požadavky pro spojovací krabice a úplné kryty
ČSN EN 60721-1 – Klasifikace podmínek prostředí. Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti
ČSN EN 60721-3-0 – Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti. Úvod
ČSN EN 60721-3-3 – Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům
ČSN EN 60721-3-4 – Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům
ČSN EN 60831-1 – Silové kondenzátory do 1 kV včetně – Provedení, zkoušení a dimenzování
ČSN EN 60831-2 – Silové kondenzátory do 1 kV včetně – Zkoušky
ČSN EN 60865-1 ed. 2 – Zkratové proudy – Definice a výpočetní metody
ČSN EN 60871-1 ed. 2 – Kondenzátory pro výkonové systémy s napětím nad 1 kV
ČSN EN 60898-1 – Jističe pro střídavý provoz (AC)
ČSN EN 60898-2 ed. 2 – Jističe pro střídavý a stejnosměrný proud
ČSN EN 60909-0 – Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách – Výpočet proudů
ČSN EN 60947-1 ed. 4 – Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Všeobecná ustanovení
ČSN EN 60947-2 ed. 3 – Jističe
ČSN EN 60947-3 ed. 3 – Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace
ČSN EN 60947-4-1 ed. 3 – Elektromechanické stykače a spouštěče motorů
ČSN EN 60947-5-1 ed. 2 – Elektromechanické přístroje řídicích obvodů
ČSN EN 60947-6-1 ed. 2 – Spínače s více funkcemi – Přepínací zařízení
ČSN EN 61000-2-2 – Kompatibilní úrovně pro NF rušení ve veřejných rozvodných sítích
ČSN EN 61000-2-4 ed. 2 – Kompatibilní úrovně pro NF rušení šířené vedením v průmyslových závodech
ČSN EN 61000-2-12 – Kompatibilní úrovně pro NF rušení šířené vedením v rozvodných sítích VN
ČSN EN 61000-3-2 ed. 4 – Meze pro emise proudu (zařízení do 16 A)
ČSN EN 61000-3-12 ed. 2 – Meze pro emise proudu (zařízení 16 až 75 A)
ČSN EN 61000-4-7 ed. 2 – Směrnice o měření harmonických a meziharmonických pro rozvodné sítě
ČSN EN 61000-4-30 ed. 2 – Zkušební a měřicí technika – Metody měření kvality energie
ČSN EN 61000-6-2 ed. 3 – Odolnost pro průmyslové prostředí
ČSN EN 61000-6-4 ed. 2 – Emise – Průmyslové prostředí
ČSN EN 61008-1 ed. 3 – Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany (RCCB)
ČSN EN 61009-1 ed. 3 – Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou (RCBO)
ČSN EN 61082-1 ed. 2 – Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice – Pravidla
ČSN EN 61111 – Práce pod napětím – Elektricky izolační koberec
ČSN EN 61140 ed. 2 – Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN EN 61175 ed. 2 – Označování signálů
ČSN EN 61293 – Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji
ČSN EN 61310-1 ed. 2 – Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály
ČSN EN 61310-2 ed. 2 – Požadavky na značení
ČSN EN 61310-3 ed. 2 – Požadavky na umístění a funkci ovládačů
ČSN EN 61347-2-7 ed. 3 – Zvláštní požadavky na napájená ovládací zařízení pro NO
ČSN EN 61355-1 ed. 2 – Třídění a označování dokumentů pro průmyslové celky, systémy a zařízení
ČSN EN 61386-24 – Trubkové systémy pro vedení kabelů – Trubkové systémy uložené v zemi
ČSN EN 61439-1 ed. 2 – Rozváděče nízkého napětí – Všeobecná ustanovení
ČSN EN 61439-2 ed. 2 – Výkonové rozváděče
ČSN EN 61439-3 – Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)
ČSN EN 61439-4 – Rozváděče nízkého napětí – Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)
ČSN EN 61439-5 – Rozváděče pro veřejné distribuční sítě
ČSN EN 61439-6 – Rozváděče nízkého napětí – Přípojnicové rozvody
ČSN EN 61496-1 ed. 3 – Elektrická snímací ochranná zařízení
ČSN EN 61537 ed. 2 – Vedení kabelů – Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů
ČSN EN 61558-2-15 ed. 2 – Oddělovací ochranné transformátory v místnostech pro léčebné účely
ČSN EN 61643-11 ed. 2 – Ochrany před přepětím nízkého napětí – Požadavky a zkušební metody
ČSN EN 61663-1 – Ochrana před bleskem – Instalace s optickými kabely
ČSN EN 61663-2 – Ochrana před bleskem – Vedení s kovovými vodiči
ČSN EN 61666 ed. 2 – Identifikace přípojných míst v rámci systému
ČSN EN 61800-3 ed. 2 – Výkonové pohony s nastavitelnou rychlostí – Požadavky EMC a zkušební metody
ČSN EN 61850-3 – Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích – Všeobecné požadavky
ČSN EN 61869-1 – Přístrojové transformátory – Všeobecné požadavky
ČSN EN 61869-2 – Přístrojové transformátory – Dodatečné požadavky na transformátory proudu
ČSN EN 61921 – Rozváděče nízkého napětí pro kompenzaci účiníku
ČSN EN 61936-1 – Elektrické instalace nad AC 1 kV
ČSN EN 62023 – Strukturování technické informace a dokumentace
ČSN EN 62027 – Zhotovování seznamů částí
ČSN EN 62034 ed. 2 – Automatické zkušební systémy pro nouzové únikové osvětlení napájené z baterií
ČSN EN 62040-1 – Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS
ČSN EN 62061 – Funkční bezpečnost řídicích systémů souvisejících s bezpečností
ČSN EN 62196-1 ed. 2 – Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky
ČSN EN 62196-2 – Požadavky na kompatibilitu pro přístroje s kolíky a dutinkami
ČSN EN 62271-1 – Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Společná ustanovení
ČSN EN 62271-4 – Manipulace s SF6 a jeho použití ve VN spínacích a řídicích zařízeních
ČSN EN 62271-200 ed. 2 – Kovově kryté rozváděče AC pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
ČSN EN 62271-201 ed. 2 – Izolačně kryté rozváděče AC pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně
ČSN EN 62271-202 ed. 2 – Blokové transformovny vn-nn
ČSN EN 62305-1 ed. 2 – Ochrana před bleskem – Obecné principy
ČSN EN 62305-2 ed. 2 – Ochrana před bleskem – Řízení rizika
ČSN EN 62305-3 ed. 2 – Hmotné škody na stavbách a ohrožení života
ČSN EN 62305-4 ed. 2 – Ochrana před bleskem – Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
ČSN EN 62305 (TNI)
ČSN EN 62337 ed. 2 – Uvádění elektrických, měřicích a řídicích systémů do provozu
ČSN EN 62423 ed. 2 – Proudové chrániče pro domovní a podobné použití typu F a typu B
ČSN EN 62444 – Kabelové průchodky pro elektrické instalace
ČSN EN 62491 – Popisné označování kabelů a žil
ČSN EN 62504 – LED světelné zdroje – Termíny a definice
ČSN EN 62561-1 – Požadavky na spojovací součásti
ČSN EN 62561-2 – Požadavky na vodiče a zemniče
ČSN EN 62561-3 – Požadavky na oddělovací jiskřiště
ČSN EN 62561-4 – Požadavky na podpěry vodičů
ČSN EN 62561-5 – Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů
ČSN EN 62561-7 – Požadavky na směsi zlepšující uzemnění
ČSN EN 80000-6 – Veličiny a jednotky – Elektromagnetismus
ČSN EN 81346-1 – Zásady strukturování a referenční označování – Základní pravidla
ČSN EN 81346-2 – Zásady strukturování a referenční označování – Třídění předmětů a kódy tříd
ČSN EN 81714-1 – Tvorba grafických značek – Základní pravidla
ČSN EN 81714-2 ed. 2 – Tvorba grafických značek – Specifikace grafických značek
ČSN EN 81714-3 – Tvorba grafických značek – Třídění spojovacích uzlů
ČSN EN 82045-1 – Správa dokumentů – Zásady a metody
ČSN EN ISO 3098-0 – Technická dokumentace – Písmo – Všeobecná ustanovení
ČSN EN ISO 3098-5 – Technická dokumentace – Písmo – Latinská abeceda, číslice a značky pro CAD
ČSN EN ISO 4157-1 – Výkresy pozemních staveb – Systémy označování – Budovy a jejich části
ČSN EN ISO 4157-2 – Výkresy pozemních staveb – Systémy označování – Názvy a čísla místností
ČSN EN ISO 4157-3 – Výkresy pozemních staveb – Systémy označování – Evidenční čísla prostorů
ČSN EN ISO 5457 – Technická dokumentace – Rozměry a úprava výkresových listů
ČSN EN ISO 7010 – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky
ČSN EN ISO 7200 – Technická dokumentace – Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů
ČSN EN ISO 9431 – Výkresy ve stavebnictví – Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu
ČSN EN ISO 10209 – Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci
ČSN EN ISO 12100 – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika
ČSN EN ISO 13567-1 – Hladiny v CAD – Přehled a základní pravidla
ČSN EN ISO 13567-2 – Hladiny v CAD – Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci
ČSN EN ISO 13849-1 – Bezpečnost ovládacích systémů strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci
ČSN EN ISO 13849-2 – Bezpečnost ovládacích systémů strojních zařízení – Ověřování platnosti
ČSN EN ISO 13850 – Nouzové zastavení – Zásady pro konstrukci
ČSN EN ISO 13855 – Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla
ČSN EN ISO 14119 – Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty
ČSN IEC 50(161) – Elektromagnetická kompatibilita
ČSN IEC 50(411) – Točivé stroje
ČSN IEC 50(436) – Silové kondenzátory
ČSN IEC 50(441) – Spínací a řídicí zařízení a pojistky
ČSN IEC 50(448) – Ochrany elektrizační soustavy
ČSN IEC 50(466) – Venkovní elektrická vedení
ČSN IEC 50(845) – Osvětlení
ČSN IEC 287-3-1 – Referenční pracovní podmínky a volba typu kabelu
ČSN IEC 287-3-2 – Ekonomická optimalizace průřezu silových kabelů
ČSN IEC 755 – Všeobecné požadavky pro proudové chrániče
ČSN IEC 890 – Metoda stanovení oteplení
ČSN IEC 949 – Výpočet dovolených tepelných zkratových proudů, který bere v úvahu neadiabatický ohřev
ČSN IEC 1000-2-1 – EMC prostředí pro NF rušení ve veřejných rozvodných sítích
ČSN IEC 1200-53 – Spínací a řídicí přístroje
ČSN IEC 60050-112 – Veličiny a jednotky
ČSN IEC 60050-141 – Vícefázové soustavy a obvody
ČSN IEC 60050-195 – Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN IEC 60050-442 – Elektrická příslušenství
ČSN IEC 60050-445 – Časová relé
ČSN IEC 60050-461 – Elektrické kabely
ČSN IEC 60050-551-20 – Harmonická analýza
ČSN IEC 60050-551 – Výkonová elektronika
ČSN IEC 60050-826 – Elektrické instalace
ČSN IEC 60076-7 – Směrnice pro zatěžování olejových výkonových transformátorů
ČSN IEC 60076-8 – Výkonové transformátory – Pokyny pro použití
ČSN IEC 60076-12 – Směrnice pro zatěžování suchých výkonových transformátorů
ČSN IEC 60884-1 – Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití – Všeobecné požadavky
ČSN IEC 61000-1-2 – Metodika pro dosažení bezpečnosti zařízení s ohledem na EMC
ČSN IEC 61000-3-4 – Omezování emise harmonických proudů v rozvodných sítích
ČSN IEC TR 61439-0 – Rozváděče nízkého napětí – Návod na specifikaci rozváděčů
ČSN IEC TS 60479-1 – Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo
ČSN ISO 4 – Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů
ČSN ISO 1000 – Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich násobků a pro užívání některých dalších jednotek
ČSN ISO 2145 – Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů
ČSN ISO 3864-1 – Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení
ČSN ISO 5455 – Technické výkresy. Měřítka
ČSN ISO 8528-1 – Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory
ČSN ISO 8528-7 – Technické údaje pro specifikaci a návrh
ČSN ISO 9001 – Systém managementu kvality
ČSN ISO 12006-2 – Organizace informací o stavbách – Rámec pro klasifikaci informací
ČSN ISO 12006-3 – Organizace informací o stavbách – Rámec pro objektově orientované informace
ČSN ISO 15686-4 – Budovy a jiné stavby – Plánování životnosti s využitím BIM
ČSN ISO 16739 – Datový formát IFC
ČSN ISO 22263 – Organizace informací o stavbách – Rámec pro správu informací o projektu
ČSN ISO 29481-1 – Manuál pro předávání informací – Metodika a formát
ČSN ISO 29481-2 – Manuál pro předávání informací – Rámec pro vzájemnou spolupráci
ČSN ISO 80000-1 – Veličiny a jednotky
ČSN ISO 80000-7 – Veličiny a jednotky – Světlo
ČSN P ISO TS 12911 – Rámec pro návody na informační modelování staveb (BIM)
TNI 33 2000-7 – Použití přístrojů v elektrických instalacích
TNI 36 0451 – Údržba vnitřních osvětlovacích soustav
TNI 37 0606 – Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými vodiči
TNI 73 0327 – Energetická náročnost budov – Energetické požadavky na osvětlení
TNI 62061-1 – Návod na použití ISO 13849-1 a IEC 62061 při návrhu řídicích systémů pro strojní zařízení
TNI CEN TR 15615 – Vysvětlení vztahů mezi evropskými normami a směrnicí o energetické náročnosti budov
TNI CLC TR 1597 – Venkovní elektrické vodiče – Výpočetní metody pro holé lanové vodiče
TNI CLC TR 50480 – Určování průřezu vodičů a volba ochranných přístrojů
TNI IEC TR 61200-52 – Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení
2 komentáře: “Kolik norem používá projektant elektro?”

  1. EEProjekt.cz napsal:

    No zákony, nařízení vlády a vyhlášky jsem nepsal, ty jsou na další A4 🙂

  2. Lukas Rotrekl napsal:

    Se dá do TZ seznam použitých předpisů a norem  a hned je o pár stránek delší 😀
    A to tam ještě chybí pěknejch pár vyhlášek a NV……

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *Další články

20. 5. 2024 Jan Hlavatý

Váš oblíbený nekonečný seriál na pokračování. Technické zprávy. Dlouhodobě mě fascinuje, na jaký hovadiny v nich člověk často narazí. Proč to tam projektanti píšou? „Aby tam aspoň něco bylo“? Aneb když už nevíme, co do technické zprávy psát, tak tam aspoň nakopírujeme hromadu nesouvisejícího balastu? Nesmrtelné Ctrl C/V? Nejspíš …   Z dokumentace pro stavební […]


Číst více10. 5. 2024 Jan Hlavatý

Celý slavný BIM se za elektro stále může jít bodnout. Posledního půl roku jsem si pro navrhování ochrany před bleskem velmi oblíbil jeden nástroj. Nástroj, ve kterém velmi jednoduše namodelujete řešený objekt, či snad do něj lze řešený objekt načíst i v IFC. A pak umožňuje velmi snadno vyřešit návrh ochrany před bleskem, protože zobrazuje ochranné prostory v závislosti na […]


Číst více12. 4. 2024 Jan Hlavatý

V roce 2020 jsem zde popisoval své dojmy ze zpracování prováděčky bytového domu v DDS-CAD verze 13; nejlepší bude začít tím původním příspěvkem. Následující text jsem nedávno obdržel od kolegy. Od kolegy, který zde už v roce 2019 popisoval své zkušenosti s projektováním elektro v Revitu. Nyní mi poslal své postřehy z projektování v DDS-CAD, tentokráte verze 19. Neboli máme možnost […]


Číst víceWebdesign © 2018 David Jindra