Načítám...

Centrální proudové chrániče
V projektech a v praxi bývá sem tam vidět snaha sdružovat vývody za společné proudové chrániče. K tomu se vedou sáhodlouhé diskuse, zdali to je či není možné. Vedle toho stojí častá neznalost projektantů, a snaha zhotovitelů šetřit kde to jen jde; “ať to stojí co to stojí”. Co na to předpisy a normy?

vyhláška č. 268/2009 Sb., § 34 odst. 2 písm. b):

Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat v souladu s normovými hodnotami požadavky na provozní spolehlivost v daném prostředí při určeném způsobu provozu a vlivu prostředí.

Obdobný požadavek pak uvádí i nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy v § 63 odst. 3. Nicméně jde celkem o nekonkrétní sdělení.

Nicméně pojďme se podívat na ony normové hodnoty.

 

ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 314.1:

Každé zařízení a elektroinstalace musí mít obvody členěné do více částí s cílem:
– zabránit nebezpečí a na nejmenší možnou míru omezit potíže v případě poruchy;
vzít v úvahu nebezpečí, které by mohlo vzniknout v případě poruchy jediného obvodu, jako např. obvodu osvětlení;
omezit možnost nežádoucí reakce proudových chráničů na vysoké únikové proudy v ochranném vodiči;

Jelikož se zde i dále v citacích normových požadavků píše o “obvodech”, je dobré si hned z kraje ujasnit, co je obvod. Což najdeme buďto v mezinárodním elektrotechnickém slovníku, případně v ČSN IEC 60050-826, heslo 826-14-01:

(elektrický) obvod (elektrické instalace), m
sestava elektrických předmětů elektrické instalace chráněná před nadproudy týmž ochranným zařízením (týmiž ochrannými zařízeními)

Zjednodušeně řečeno např. vše za posledním jističem je jeden obvod.

 

ČSN 33 2000-7-718, čl. 718.559.101.1:

Je-li užito proudových chráničů, pak žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden světelný obvod.
POZNÁMKA 3 Toto platí pro vnější vlivy BD2 až BD4 v příloze A a příloze ZA HD 60364-5-51:2009.

Kde se vyskytují vnější vlivy BD2 až BD4 jsem tu už rozebíral. Zjednodušeně řečeno tam, kde se vyskytují zaměstnanci nebo veřejnost, tam nemohu sdružovat více světelných obvodů za společné centrální proudové chrániče.

 

ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 5.2.9:

Je-li v prostorech bytových domů, občanské výstavby a na pracovištích užito proudových chráničů, pak žádný proudový chránič nesmí chránit více než jeden světelný obvod.

Co je to občanská výstavba a pracoviště je rozebráno v předchozím odkazu. Je to opět všude, kde je veřejnost, či zaměstnanci.

Zde si stačí položit zcela jednoduchou otázku – v jakých objektech/prostorách není veřejnost nebo zaměstnanci? Budete pátrat poměrně dlouho, s poměrně jednoznačným výsledkem. Mám za to, že pouze v bytech a v rodinných domech do 3 bytů (proč do 3 bytů? viz citace čl. 7.1.2 v odkazu). V citovaném článku se ještě píše o prostorech bytových domů. Prostory bytových domů si bohužel někteří vykládají tak, že jde i o prostory bytů, což ale není pravdou. Jde pouze o společné prostory bytových domů (proč? opět viz citace čl. 7.1.2 v odkazu).

 

Dobře tedy. Všude kde je veřejnost nebo zaměstnanci je vyloženě zakázáno sdružovat osvětlení za společné chrániče. Má to ostatně svou logiku; pokud vypadne jeden chránič, pak vše nezhasne. Byť by i tak nemělo. Ale toto se týká jen osvětlení. Co ostatní obvody? Mohu dát osvětlení samostatně, a všechny zbývající zásuvkové obvody sdružovat za společné chrániče?

Takto to přímo zakázáno nikde není. Nicméně vraťme se k prvnímu citovanému normovému požadavku výše. Uspořádání instalace musí omezit možnost nežádoucí reakce proudových chráničů. A k tomu v normách již požadavek najdeme, konkrétně pak v ČSN 33 2000-5-53 ed. 2, čl. 531.3.2:

Proudový chránič musí být zvolen a namontován tak, aby omezil riziko nežádoucího vypínání. Musí být zváženo rozčlenění obvodů pod jednotlivé odpovídající proudové chrániče (RCD). (…)

Aby se zabránilo nežádoucímu vypínání způsobovanému proudy protékajícími ochrannými vodiči a/nebo unikajícími zemními proudy, nesmí být součet takových proudů ve směru toku energie od proudového chrániče (RCD) větší než 0,3násobek jmenovitého reziduálního vypínacího proudu.

Tento požadavek je to, co omezuje možnost používání centrálních proudových chráničů i na ostatní obvody mimo osvětlení. Proč? No protože drtivá většina dnešních spotřebičů je postavená na výkonové elektronice … což znamená nejen harmonické, ale i unikající proudy. Jak velké mají spotřebiče unikající proudy? Bude se to samozřejmě lišit spotřebič od spotřebiče dle toho, jak dobře jej výrobce navrhl. Nicméně vodítko udává Tabulka 4 v základní bezpečnostní normě ČSN EN 61140 ed. 3, která stanovuje maximální dovolené unikající proudy spotřebičů. Pro spotřebiče do 2 A je to maximálně 1 mA, pro spotřebiče do 20 A je to 0,5 mA/A (tedy kupříkladu pro 10 A zařízení je to 5 mA).

Proudové chrániče mají dle výrobkových norem normalizovanou hodnotu nevybavovacího proudu 0,5 Idn (srov. ČSN EN 61008-1 ed. 3, čl. 5.3.4 pro RCCB, anebo ČSN EN 61009-1 ed. 3, čl. 5.3.4 pro RCBO). Neboli proudový chránič 30 mA nesmí vybavovat do 15 mA; výše však už vybavovat může. Dle poslední citace výše se pak nesmí 30 mA chránič zatěžovat více jak 10 mA unikajícího proudu.

Takže kolik kupříkladu můžu osadit počítačů na jeden vývod s proudovým chráničem? Když budeme uvažovat počítač se zdrojem do 400 W (tj. do 2 A), pak máme na každý počítač s monitorem 2 mA unikajícího proudu (1 mA za počítač jako spotřebič do 2 A + 1 mA za monitor jako spotřebič do 2 A).
Dovolených 10 mA unikajícího proudu pak dá dohromady … už 5 počítačů … akorát na daný vývod nesmím do zásuvky připojit už nic dalšího.

Anebo jinak. Kolik pracovních míst v administrativě mohu napájet za jedním proudovým chráničem? Když to bude stůl pro dva zaměstnance, každý z nich bude mít počítač s monitorem, a společně budou mít na stole ještě třeba tiskárnu … tak už jsme skoro na limitu: 2x PC (≈ 2 mA) + 2x monitor (≈ 2 mA) + kupříkladu 1 kW laserová tiskárna (≈ 2 mA) = dohromady až 6 mA unikajícího proudu. O zbytek se pak postarají lampičky, nabíječky, a ostatní krávovinky.

Takže v administrativách, ve zdravotnictví, či dalších prostorách občanské výstavby je sdružování i ostatních obvodů krom osvětlení za společné proudové chrániče naprostá utopie. Protože podmínka maximálně 10 mA unikajícího proudu na 30 mA chránič je poměrně dost přísná. Je potřeba si totiž uvědomit, že citovaný požadavek nehovoří o 0,3 násobku na fázi, ale na celý chránič.

 

Nicméně z toho všeho co jsem výše popsal mi vychází jedna instalace, kde jeden společný chránič použit mohu. Je mi jasné, že tím vyvolám bouře nesouhlasu, ale mám za to, že jde o prostory bytů. Nejde o prostory s vnějšími vlivy BD2 až BD4. Nejde zpravidla ani o pracoviště. V bytech se nevyskytuje veřejnost.
V bytových rozvodnicích tak stačí na přívodu osadit jeden společný RCCB, který současně může sloužit i jako hlavní vypínač.

Jeden společný RCCB sloužící i jako vypínač je pořád lepší, než vypínač žádný (srov. ČSN 33 2130 ed. 3, čl. 7.6.15). Pokud náhodou vypadne, tak se toho taky moc nestane; uživatel zpravidla zná byt i po paměti, ostatně noční cesty na záchod taky absolvuje po tmě. A jak to vypadá s úplnou tmou ve městech v noci asi taky netřeba rozebírat. Podmínka unikajícího proudu do 10 mA se v běžné domácnosti zdá být rovněž bez problémů splnitelná.

Každopádně pokud chci navrhnout/osadit jeden centrální RCCB na přívodu bytové rozvodnice, tak je potřeba splnit několik podmínek.

Tou první podmínkou je, že jmenovitý proud centrálního RCCB musí být vhodně zvolen vůči jmenovitému proudu předřazeného jističe před elektroměrem. Jistotou je zvolit o stupeň vyšší jmenovitou hodnotu, případně se držet doporučení výrobce (srov. ČSN 33 2000-5-53 ed. 2, čl. 536.4.3.2).

Tou druhou podmínkou je, že je třeba splnit požadavek na bezpečné odpojení. Pokud bude na přívodu bytové rozvodnice osazen RCCB, pak bude chtě nechtě současně sloužit i jako její hlavní vypínač. Pak ale takový přístroj musí splňovat požadavky kladené na zařízení kategorie přepětí III (srov. ČSN EN 60664-1 ed. 2, čl. 4.3.3.2.2). Přístroj vhodný pro odpojování v soustavě 400/230 V musí s kontakty v poloze odpojeno vydržet impulzní výdržné napětí 5 kV (srov. ČSN EN 61140 ed. 3, čl. 8.4.2 + Tabulka 6). To znamená, že lze použít pouze takový RCCB, který má hodnotu Uimp větší nebo rovnu 5 kV.

A ta třetí podmínka nastane tehdy, bude-li na přívodu bytové rozvodnice za centrálním RCCB osazen i SPD typu 2, což nebývá zas až tak vzácný jev. V takovém případě ale osazený RCCB musí mít odolnost proti rázovému proudu alespoň 3 kA při tvaru vlny 8/20 (srov. ČSN 33 2000-5-534 ed. 2, čl. 534.4.7).

Což když si dáte dohromady tak zjistíte, že není úplně lehké takový RCCB najít. Spousta výrobců hodnotu Uimp v katalozích vůbec neudává (např. OEZ, Siemens, Schrack), popř. když ji udává, tak ta bývá pouze 4 kV (např. EATON, ABB, většina Schneider); což ale nevyhovuje druhé podmínce. Čili pokud chci osadit centrální RCCB na přívodu bytové rozvodnice, nemůžu použít jakýkoli chránič. Je potřeba pečlivě hledat. No a když už najdete takový, který má Uimp > 5 kV, tak ještě není vyhráno; ještě musí mít rázovou odolnost nejméně 3 kA. Sám znám jen jeden RCCB, který splňuje obě z podmínek – má Uimp 6 kV a rázovou odolnost 3 kA (Schneider iID typ SI).

 

A má osobní zkušenost s centrálními chrániči v bytech? Za posledních 15 let už postupně bydlím ve třetím bytě, kde je jeden centrální chránič 30 mA. A nikdy nebyl jediný problém s nějakým nežádoucím vybavováním.

Myslím si, že se z centrálního chrániče v bytech dělá příliš velká věda …
11 komentářů: “Centrální proudové chrániče”

 1. Elektrika.cz jen pro někoho napsal:

  Také jsem byl na tomto serveru zabanován, to by mě zajímalo kdo o zabanování rozhoduje. Při tom platí jak říkala teta Kateřina ze Saturnina: Víc děr – víc syslů. Víc hlav – víc smyslů.

  • Jan Hlavatý napsal:

   Kdo o banování na elektrika.cz rozhoduje netuším. Celý ten koncept diskuse je tam ale takový dost absurdní (moderátoři editují položené otázky, jakoby měli vyšší moc rozhodovat, jak se má kdo správně zeptat, moderátoři editují a mažou příspěvky podle toho, zdali vyhovují či nevyhovují jejich názoru, atd.). Tím se z diskuse na elektrika.cz stává poměrně žumpa, protože mnohdy tam zůstávají zcela mylná tvrzení; a ti co čtou normy, a ví co je k tématu v nich kde napsáno, ti to nasměrovat nemohou … neb mají ban.

 2. Jiří Adamec napsal:

  Klobouk dolů před perfektním rozborem. Ovšem s centrálním chráničem pro byt nemohu souhlasit. Centrální chránič jsem do vlastního RD instaloval v první etapě rekonstrukce už před 25-ti lety. Musím uznat, že reagoval pouze párkrát. Nikdy nešlo o součet “regulérně unikajících proudů”. Vždy běžné “banality” běžného provozu domácnosti jak třeba překousání šňůry štěnětem, “prosakující” rychlovarná konvice apd. Když jsem byl doma nebo “na dojezd”, tak to šlo, ovšem když jsem byl služebně trochu dál a zejména v zimě měla manželka docela prekérku. Podle zkušeností mých i jiných uživatelů rozvodů s jedním centrálním chráničem doporučuji, bez ohledu na možné kličkování v normách, u malých bytových instalací tzn do 1+1, možná 2+1 min. 2 chrániče, u větších instalací min. 3 chrániče. Myslím, že i na případy vybavení chrániče se dají aplikovat Murphyho zákony – vybaví v tu nejnevhodnější chvíli.

  • Jan Hlavatý napsal:

   Já psal o centrálním chrániči pro byt, ne pro RD 🙂
   Do RD centrální proudový chránič nedávám, leda tak do nějakých miniRD.

 3. Pavel napsal:

  článek je velmi dobrý, ale chybí v něm ustanovení ČSN 33 2000-4-41 ed.3:2018 a ustanovení čl. 411.3.4 a tedy i na ČSN 333 2130 ed. 3/Z1, která řeší proudové chrániče v bytech.
  možná by nebylo špatné jej dopracovat a také datovat, aby bylo jasné kdy vznikl a tedy jaké změny norem v němz objektivních důvodů nemohou být zapracovány

  • Jan Hlavatý napsal:

   Článek ale neřeší otázku “kdy” mají být proudové chrániče, nýbrž řeší otázku, zdali mohou či nemohou být používány centrální proudové chrániče. Ta otázka “kdy” je totiž mnohem širší, na samostatný článek. Nicméně i ten je v plánu, ale vyjde až na portále http://www.proelektroprojektanty.cz

   Datován článek je, jen je to bohužel vidět jen v přehledu příspěvků, když kliknete nahoře na “Blog”. V samotném příspěvku už se datum bohužel nezobrazuje (a nějak to tam neumím dostat).

 4. Jan napsal:

  Patrně vám nevadí, pokud při poruše zásuvkového okruhu vyřadíte osvětlení i v prostorách bez denního osvětlení.

  Což je v lepším případě snížení provozní spolehlivosti, v horším případě (např. koupelna) ohrožení bezpečnosti.

  • Jan Hlavatý napsal:

   Jaké ohrožení bezpečnosti máte konkrétně na mysli?

   Protože pokud tam tedy nebude společný chránič, ale třeba jen samostatný jistič a ten vybaví … tak je v oné místnosti bez denního osvětlení toto vyřazeno úplně stejně. Takže v čem má být rozdíl? ČSN 33 2130 ed. 3 v Tabulce 5 požaduje pro byty do 100 m2 pouze jeden společný světelný vývod, nouzové osvětlení se zde nezřizuje. Takže tma a ono údajné “ohrožení bezpečnosti” bude úplně stejné, ať vypadne jeden centrální chránič, anebo jen jistič na vývodu pro osvětlení.

   Ostatně znáte svůj byt popaměti i po tmě? Já myslím, že většina lidí. Ale samozřejmě jde i v bytech udělat rozvodnice, kde bude každý vývod se samostatným jističochránič. To je na každém, jak si co ekonomicky obhájí.

 5. Zdeněk Friedrich napsal:

  Jako vždy A1, vše do detailů.
  Díky.
  P.S. Škoda, že už nejsou vaše věcné příspěvky na elektrika.cz.
  Na druhou stranu se hodnotný příspěvek v balastu plácání o ničem ztratí.
  Kdo hledá najde 🙂

  • Jan Hlavatý napsal:

   Na elektrika.cz mé příspěvky nenajdete z jednoduchého důvodu. Před více jak rokem jsem tam byl zabanován a mé historické příspěvky byly převedeny (zcizeny?) pod jakousi fiktivní identitu „J Lhava“ …

 6. Jan napsal:

  Pěkně napsané jako vždy, jsem rád že jsi napsal RCCB který splňuje obě podmínky a nenechal si to pro další “školení”. Osobně mám v bytech podobnou zkušenost s bezproblémovým chodem. Díky za článek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

four + eighteen =Další články

6. 10. 2020 Jan Hlavatý

Líbilo by se Vám, kdybyste měli přehled o novinkách v legislativních předpisech a technických normách? Bylo by pro Vás přínosem mít nějaký stručný přehled, které předpisy budou, či už byly zrušeny? Stejně jako které nové je nahrazují, a k tomu v pár bodech vypíchnuté, co se změnilo, či co je v nich nového?   V […]


Číst více14. 7. 2020 Jan Hlavatý

BIM je uzavřená společnost V českém prostředí se natvrdo razí směr BIM = Revit. Drtivá většina poptávek na projekt v BIM obsahuje podmínku, že model a jeho části musí být naprojektovány v Revit. Na cokoli jiného (spolupráce přes IFC) je pohlíženo jako na cosi nestandardního, jako něco, “co nechceme“. “Nejraději bychom spolupracovali s profesemi, které […]


Číst více27. 6. 2020 Jan Hlavatý

Vzpomínáte si na jedno stavebko cca před třemi lety? Letos došlo na prováděčku. A jelikož stavebko bylo udělané v DDS-CAD, řekl jsem si, že stojí za to v DDS-CAD i zkusit dodělat. Sice se stavba projektovala klasicky ve 2D, a kreslit to v BIM po mě nikdo nechtěl, ale proč to nevyzkoušet? Jednak si člověk […]


Číst víceWebdesign © 2018 David Jindra