Načítám...

Víte o tom, že je vyhláška 50 neúčinná?
Silná slova?
No jo. Něco jsem našel.
A dlouho jsem nečeřil vody.
Tak nebudeme chodit kolem horké kaše:

Je-li bez náhrady zrušeno zmocňovací ustanovení pro vydání právního předpisu správním úřadem (srov. čl. 79 odst. 3 Ústavy) a zároveň není zrušen právní předpis opírající se o zrušené zmocňovací ustanovení, stává se tento právní předpis – byť nadále zůstává platný – neaplikovatelným (neúčinným).

 

Co chybí vyhlášce č. 50/1978 Sb.?
Chybí jí zmocňující ustanovení v předpisech, o které se opírá:

Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon), a podle § 10 písm. a) zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a rozšíření dozoru státní báňské správy, stanoví (…)

Zmocňující ustanovení v zákoně č. 41/1957 Sb. a v zákoně č. 24/1972 Sb. byly zrušeny bez náhrady v roce 1988. Zmocňující ustanovení v zákoně č. 174/1968 Sb. bylo zrušeno zákonem č. 47/1994 Sb., který dle důvodové zprávy přesunul legislativní kompetence z Českého úřadu bezpečnosti práce na Ministerstvo práce a sociálních věcí:

Navrhuje se proto v předloženém návrhu zákona přeměnit Český úřad bezpečnosti práce z ústředního orgánu státní správy pouze na orgán státní správy, který by byl podřízen ministerstvu práce a sociálních věcí. Na toto ministerstvo by se přenesla zejména odpovědnost za celkové řízení bezpečnosti práce v České republice a povinnosti, které má náš stát na tomto úseku ve vztahu k mezinárodnímu okolí. (…) Tím dojde k odlišení od řídící funkce ministerstva práce a sociálních věcí soustředěné převážně na harmonizaci legislativních materiálů, stanovování vnitrostátní politiky týkající se bezpečnosti práce a pracovního prostředí a metodického ovlivňování činnosti ČÚBP.

Současně se zrušením zmocňujícího ustanovení byly nově v § 7b stanoveny nové kompetence MPSV (všimněme si, že ale nikde nefiguruje žádné zmocnění k převzetí kompetencí k již vydaným prováděcím předpisům):

Ministerstvo práce a sociálních věcí může stanovit pro všechny organizace a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, které jsou v působnosti orgánů a organizací státního odborného dozoru (§ 3), vyhláškou bližší podmínky týkající se bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení, evidence a registrace pracovních úrazů, hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení. Ministerstvo práce a sociálních věcí určuje vyhláškou, která technická zařízení se považují za vyhrazená.

A zde nastává onen kámen úrazu. Nejen že pod MPSV nebyly nijak převedeny původní prováděcí přepisy, ale MPSV ani žádnou jinou vyhlášku, stanovující bližší podmínky bezpečnosti práce, nevydalo. Uvedený § 7b byl pak v roce 2000 novelizován zákonem č. 124/2000 Sb. do jeho současného znění. V důvodové zprávě k tomuto poslednímu zákonu se otevřeně píše o rozporech mezi ústavou a legislativou v oblasti vyhrazených technických zařízeních:

Vydání nových vyhlášek však brání Ústavou a Listinou základních práva svobod stanovený požadavek, že povinnosti mohou být uloženy organizacím a osobám toliko na základě zákona, což do současné doby nebylo splněno. Provedení těchto potřebných legislativních opatření umožní předkládaný návrh novely zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. (…) zmocňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí stanovit vyhláškou, která technická zařízení se považují za vyhrazená s určením jejich zařazení do tříd, popřípadě skupin, stanovit vyhláškou bližší podmínky kladené na bezpečnost vyhrazených technických zařízení a vyhláškou blíže vymezit odbornou způsobilost organizací a fyzických osob včetně podnikajících.

MPSV vydalo pouze vyhlášku, která technická zařízení se považují za vyhrazená. Odbornou způsobilost organizací a fyzických osob však MPSV od roku 2000 nijak neupravilo, ani nevymezilo.

Povinnosti ukládané vyhláškou č. 50/1978 Sb. tak nejsou od roku 1994 ukládány na základě zákona, neb se vyhláška 50 vznáší v právním vakuu. A žádný jiný předpis, k němuž je od roku 2000 oprávněno MPSV, vydán nebyl.

 

A odkud je první citace výše? Je ze sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Dle rozsudku ze dne 23. 3. 2010, sp. zn. 4 As 17/2009-62:

K situaci, kdy je zrušeno zákonné zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu, aniž by byl zrušen samotný prováděcí právní předpis vydaný na základě tohoto zrušeného zákonného zmocnění, se ve své judikatuře opakovaně vyjádřil Ústavní soud. Ten v nálezu ze dne 20. 10. 2004, sp. zn. Pl.ÚS 52/03, publikovaném ve Sbírce zákonů pod č. 568/2004, vyslovil: „Pokud zákonodárce zruší příslušné zmocňovací ustanovení zákona, nelze totiž sice hovořit o tom, že taková derogace rovněž bez dalšího vyvolává formální derogaci prováděcích právních předpisů, je však třeba v takové situaci vždy zkoumat materiální předpoklady existence a působení (účinnosti) takového odvozeného právního předpisu. Takový právní předpis – dokud nebude formálněprávně zrušen jiným normativním právním aktem – sice zůstává platným právním předpisem, při jeho aplikaci je však třeba přihlížet ke skutečnosti, že zde chybí materiální předpoklad působení takového předpisu, tedy konkrétní zákonné zmocnění… pokud je pak v takové situaci soudní moc konfrontována s otázkou, zda příslušný právní předpis aplikovat, musí se nutně vypořádat právě s absencí materiálních předpokladů působení takového právního předpisu, tj. jeho účinnosti, a takovému předpisu odepřít aplikaci (čl. 95 odst. 1 Ústavy).“.

 

Bohužel, je to tak.

Velmi doporučuji si přečíst nalinkované judikáty.

Vyhláška č. 50/1978 Sb. je sice platná, ale je neaplikovatelná (neúčinná).

 

 

 

EDIT 19.12.2020:
Doplněny další historické souvislosti a citace z důvodových zpráv.
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *Další články

19. 3. 2023 Jan Hlavatý

Poslední příspěvek o hardware pro projektování jsem vypustil bezmála před 10ti lety. Mezi tím jsem měl ještě jeden další rozepsaný cca 5 let zpátky, ale nepublikoval jsem jej. Kam se to tedy za těch 5-10 let všechno posunulo?   Procesor V roce 2014 jsem používal Intel i7-3770 (4 jádra + 4 virtuální, 8 MB cache, 3,4-3,9 GHz, […]


Číst více18. 2. 2023 Jan Hlavatý

Před nějakou dobou jsem psal úvahy o tom, kam se bude vyvíjet obor projektování elektro. Byl jsem vedle jak ta jedle. Není tomu totiž ani půl roku nazpět, co došlo k zásadnímu zlomu. Zpřístupnění modelů umělé inteligence světu. Dnes se o ní mluví pomalu na každém rohu, ale podle mě si ještě jen málokdo uvědomuje, jaké může a bude mít […]


Číst více31. 12. 2022 Jan Hlavatý

Jak bych charakterizoval rok 2022? Jako rok nastupující automatizace. A fotovoltaik. V automatizaci je asi nejmarkantnější rozdíl oproti všem předchozím letům v tom, že už existují běžně dostupné nástroje, které umí spoustu pracovních rutin automatizovat, a to i běžnému smrtelníkovi. Že už není nutno jak cvičená opice něco monotónně cvakat, ale že si lze vycvičit opici, která cvaká za […]


Číst víceWebdesign © 2018 David Jindra