Načítám...

Tragédie veřejných zakázek, aneb podepsali byste?
Minulý týden mi přistála v emailu veřejná zakázka.
Podle prvotního náhledu celkem zajímavé zadání na úpravy trafostanice.
Ovšem jen do okamžiku, než si člověk přečte návrh smlouvy, kterou by měl podepsat …

V rámci nabídky musíte podepsat předložené znění návrhu smlouvy o dílo. Na přednášce z obchodního práva padla mj i otázka, zda jsou předkládané návrhy smluv v rámci veřejných zakázek smlouvy uzavírané adhezním způsobem? Definici občanského zákoníku by splňovaly, ale názory se prý jak jinak než různí.
Nicméně o adhezní smlouvy prý spíš nejde, neb zákon o veřejných zakázkách je k občanskému zákoníku lex specialis a může se tedy říci, že se adhezní ustanovení nepoužije …

To, že zadavatelé u veřejných zakázek na projekty elektro obecně vůbec nepožadují oprávnění k projektování elektrických zařízení, či osvědčení podle § 10 vyhlášky 50/1978 Sb., to je asi obecný folklor. Vzhledem k tomu, jak se to v návrzích smluv veřejných zakázek hemží odkazy na neplatné předpisy (tady je třeba v návrhu smlouvy požadováno, abyste vypracovali DSP a DPS, ovšem s odkazem na blbé přílohy vyhlášky, které specifikují obsah DUR .. a co teď? upíšete se k tomu? jak to pak splníte?) mám trošku podezření, že si to tam šmudlej sami, anebo vybírají i právníky na základě kritéria nejnižší ceny. Ale tak to jsou drobnosti, pojďme na špeky!

Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu odsouhlasení projektové dokumentace Objednatelem.

No, začněme zlehka. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, přičemž dokončeno je, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Tak proč si nechat propašovat do smlouvy jakýsi nesmysl o odsouhlasování? V čem bude spočívat to odsouhlasování? Jakým způsobem? V jakém rozsahu? Kým? Co když nikdo nic neodsouhlasí? Tak není dokončeno, nemáte právo fakturovat a k tomu ještě nastupují smluvní pokuty, viz níže.

Úhrada ceny za … (autorský dozor) bude probíhat čtvrtletně na základě zhotovitelem vystavených faktur. Konečnou fakturu může zhotovitel vystavit po předání a převzetí stavby zhotovené dle PD bez vad.

Ke obvyklé a nesmyslné splatnosti 60 dnů přibývá klidně i dalších 90 dnů čekání na konec čtvrtletí, či ještě mnohem déle, pokud zhotovitel nepředá stavbu bez vad (zejména ten vybraný na základě kritéria nejnižší ceny bude zcela jistě ukázková kvalita). Mimochodem pozor na pozastávky v souvislosti s datem zdanitelného plnění.

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení projektové dokumentace sjednaného podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

Pokud prodlení Zhotovitele proti termínu dokončení projektové dokumentace sjednaného dle Smlouvy přesáhne čtrnáct dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za patnáctý a každý další započatý den prodlení. 

Woooow … a už fičíme! 5 litrů za den prodlení? A po dvou týdnech dalších 10 litrů k tomu? Bez limitu? Srazí Vás náhodou auto, půl roku budete ležet v komatu, a k tomu Vám naskočí 1,75 mega penále. Tak takovej blábol se oplatí podepsat.

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Pět až patnáct litrů pokuty na straně jedné vs. 0,05% (v daném případě při předpokládané hodnotě zakázky do 250 tis pokuta max. 125 Kč) pokuty na straně druhé, aneb ať žijí vyrovnané smlouvy.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději do 5 dnů předem, kdy bude PD připravena k předání a převzetí.

Byrokratický pakárny a šaškárny, na všechno je potřeba míti papír.

Obsahuje-li projektová dokumentace, která je předmětem předání a převzetí podle názoru Objednatele vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat …  soupis zjištěných vad a nedodělků

Todle je taky dost častý a oblíbený blábol, který se ve smlouvách objevuje, a kterým si na sebe objednatelé zcela zbytečně šijí bič. Objednatel totiž při přebírání žádnou povinnost kontrolovat vady nemá, natož je sepisovat. Objednatel má povinnost kontroly zpravidla do měsíce od převzetí. Tak proč si to komplikují tímto nesmyslem? A když předávací protokol soupis vad nebude obsahovat, tak je předáno bez vad? Navíc zde předáno, ale ne dokončeno, viz výše. Takovej malej chytáček.

Pokud vinou vady projektové dokumentace (kterékoliv její části) dojde ke zvýšení smluvené ceny stavby mezi Dodavatelem stavby a Objednatelem, rozumí se stavby, která je předmětem Projektové dokumentace, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25% z finanční hodnoty zvýšených nákladů na realizaci stavby vzniklých vinou vady Projektové dokumentace.

Tady půjdete v případě sporu rovnou k soudu, protože jednak objednatel má povinnost si dokumentaci zkontrolovat a vytknout vady, jednak i odborně způsobilý zhotovitel stavby má povinnost upozornit na vady. Navíc pokud se bude zhotovitel vybírat podle rozpočtu, tak zhotovitel nemá právo cokoli navíc nárokovat. Takže jak to bude? To ze smlouvy nevyčtete. Teda, na jiném místě smlouvy vlastně vyčtete:

Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

Zavřít hubu a držet krok. Za svoje. Nebo se budete soudit? Jinou možnost Vám smlouva nedává.

Záruka za dílo v případě zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby je stanovena na celou dobu výstavby a běh záruky zhotovitelů stavby.

Občanský zákoník žádnou „záruka za dílo“ nezná, takže těžko říci, co to je? Záruka za jakost? A k čemu je u projektové dokumentace dobrá záruka za jakost? Opět se podsouvá podmínka, vázaná na třetí subjekt.

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy, tj. po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 5 mil. Kč.

Předpokládaná cena zakázky je 250 tis (reálná bude nižší, navíc u veřejné zakázky bych se nedivil, kdyby byla zlomková, on se nějakej blbec co to podsekne pod 100 tis hádám najde), ale pojištění je požadováno na 5 mega. Pojištění na 5 mega stojí řádově 10-15 tis. Takhle je vezmete a hodíte je z okna.

V případě, že v době do pěti let ode dne předání a převzetí díla dojde na vyhotoveních PD předaných objednateli ke ztrátě čitelnosti nebo vyblednutí, je Zhotovitel povinen na požádání Objednatele předat Objednateli náhradní výtisk projektové dokumentace, a to bezplatně.

Tenhle odstavec mě pobavil nejvíc, aneb to nejlepší nakonec! 🙂 Neboli nějakej ňouma nechá tu dokumentaci někde na slunku, ale já mu budu na svý náklady tisknout novou. Tak jo.

Přijde mi, jako by Na Homolce muselo sněžit poněkud více lidí.
Tak prosím, jediné kritérium je nejnižší cena.
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *Další články

5. 10. 2023 Jan Hlavatý

Na Elektrice se před pár dny objevila velmi zajímavá diskuse na téma, zdali průřezy HVI vodičů vyhovují EN 62305? Diskuse již bohužel není dostupná, protože byla uklizena do neveřejné části. Nicméně některé postřehy z ní se podařilo zachytit, tak je zkusme rekapitulovat.   V normě ČSN EN 62305-3 ed. 2 se v čl. 5.6.2 požaduje, že „Materiály, uspořádání a minimální průřezy vodičů […]


Číst více22. 9. 2023 Jan Hlavatý

Chcete vidět smutnou realitu, jak to vypadá takřka při každé realizaci? Z: zhotovitel P: projektant V: výrobce   Přezbrojení stávajícího pole rozváděče Historka stará pár měsíců … Z: „Výrobce přístrojové vložky pro přezbrojení rozváděče nám říká, že to co jste navrhnul, udělat nejde; potřebuje se sejít na místě.“ P: „Co konkrétně prosím nejde, že je potřeba se […]


Číst více1. 9. 2023 Jan Hlavatý

Sem tam mi od začínajících projektantů přijde dotaz. Kde mám brát nějaké zákazníky? Neexistuje nějaký portál na získávání projektů pro freelancery? Rád bych začal projektovat, ale nevím, kde brát klienty. Kolik budu pro projektování potřebovat zákazníků? Nemám na to univerzální rady či odpovědi. Můžu maximálně pro inspiraci ukázat, co (ne)fungovalo mě samotnému. Když jsem v roce 2010 […]


Číst víceWebdesign © 2018 David Jindra