Načítám...

Něco ke kreslení rozváděčů


10. 7. 2016Napadla mě takhle zase jedna z dalších rozporuplný úvah ohledně projektování. Úvaha ohledně toho, jestli v projektové dokumentaci musí být schémata rozváděčů, či nikoli? O dokumentaci pro stavební povolení se samozřejmě nebavíme, tam nic a nikdo schémata nepožaduje, byť se najde hromada neumětelů, co je tam pořád cpou, a nejspíš i dál cpát budou.

Bavíme se o dokumentaci pro provádění stavby.
Velkou změnu v tomto přinesla dávná novela vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Když se podíváte na znění před novelou (tzn. do 28. 3. 2013), tak Příloha č. 2 v části 3.7. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody mj. ve výkresové části požadovala schémata rozvaděčů a celkové blokové schéma hlavních napájecích rozvodů. Jasné jako facka.

Pak nastala rošáda ohledně veřejných zakázek, kdy byla od 1. 9. 2012 účinností vyhlášky č. 230/2012 Sb. [pozor, v souvislosti s novým zákonem o veřejných zakázkách bude od 1. 10. 2016 nahrazena vyhláškou č. 169/2016 Sb.] zavedena povinnost, aby veřejné zakázky na stavební práce byly zadávány podle projektové dokumentace pro provádění stavby. Všichni zajásali, jak to odteď bude bezvadné, jenže ouha …
Toto bylo zanedlouho doprovozeno novelou vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která od 29. 3. 2013 kompletně změnila požadované obsahy jednotlivých projektových dokumentací. A dodejme, že k silně k horšímu.
Můj dojem z toho tehdy byl takový, že na jednu stranu se sice zpřísnilo zadávání veřejných zakázek podle dokumentace pro provádění stavby, ale současně se legislativní požadavky na obsah této dokumentace srazily na úroveň dřívějšího stavebního povolení. Vlk se nažral a koza zůstala celá.

 

Když se totiž podíváme do aktuálně účinného znění po novele, tak nejenže v něm nenajdeme jedinou zmínku o schématech rozváděčů nebo o rozváděčích, ale najdeme hned v úvodu přílohy č. 6 přílohy č. 13 toto:

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
Společné zásady:
Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení.
Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.
Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.
Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace.

 

No … a co je rozváděč?
Rozváděč je výrobkem, viz citace odsud:

Zásadní jsou vždy povinnosti dané zákonem, kterým je zde zákon č. 22/1997 Sb.. Dle zákona je možné výrobek uvést na trh pouze v případě, že byla posouzena shoda výrobku. Pro jednotlivé skupiny výrobků jsou stanoveny postupy posouzení shody v  příslušných nařízeních vlády, přičemž v případě rozváděčů připadá v  úvahu NV č. 17/2003 Sb., které stanoví technické požadavky na  elektrická zařízení nízkého napětí [od 20. 4. 2016 nahrazena NV 118/2016 Sb., pozn. autora] a NV č. 616/2006 Sb. o  technických požadavcích na  výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility [od 20. 4. 2016 nahrazena NV 117/2016 Sb., pozn. autora].
Dle postupů uvedených v  nařízeních vlády je třeba splnit základní požadavky uvedené v  přílohách a  to je možné provést ověřením shody výrobku s  požadavky harmonizovaných norem. V případě rozváděčů jsou to právě normy řady ČSN EN 61439 a shoda je prokázána, pokud se ověří všechny vlastnosti uvedené v normě.
Závěrem lze tedy konstatovat, že prvotní je ověření návrhu rozváděče ve  všech požadovaných položkách a  teprve poté je možné vydat ES prohlášení o  shodě a  na výrobek umístit označení CE. To umožní výrobek uvést na trh.

Případně jiná citace odsud:

Na každý rozvaděč je tedy nutno vydat ES-Prohlášení o shodě, kterým výrobce přebírá plnou zodpovědnost za bezpečnost svého výrobku.

 

Jelikož ale není součástí dokumentace pro provádění stavby dokumentace výrobků dodaných na stavbu, pak není ani žádná povinnost, aby dokumentace pro provádění stavby obsahovala schémata rozváděčů. Povinnost zpracovat schémata rozváděčů má ex lege uloženu jejich výrobce, konkrétně nařízením vlády č. 118/2016 Sb.:

§ 4 Výrobce
(1) Výrobce před uvedením elektrických zařízení na trh zajistí, aby tato zařízení byla navržena a vyrobena v souladu se základními technickými požadavky stanovenými v příloze č. 1 k tomuto nařízení, vypracuje technickou dokumentaci uvedenou v příloze č. 3 k tomuto nařízení a provede nebo nechá provést postup posuzování shody stanovený v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 118/2016 Sb.

2. Technická dokumentace
Výrobce vypracuje technickou dokumentaci. Dokumentace musí umožňovat posouzení shody elektrického zařízení s příslušnými požadavky a obsahuje odpovídající analýzu a posouzení rizik. Technická dokumentace musí uvádět příslušné požadavky a v míře nutné pro posouzení se musí vztahovat k návrhu, výrobě a fungování elektrického zařízení. Technická dokumentace musí obsahovat, je-li to relevantní, alespoň tyto náležitosti

  •  celkový popis elektrického zařízení,
  •  koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů, popřípadě další konstrukční dokumentaci,
  •  popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení uvedených výkresů, schémat a fungování elektrického zařízení,
  •  seznam harmonizovaných norem, na které byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie a které byly použity v plném rozsahu nebo zčásti, nebo mezinárodních norem uvedených v§ 10 odst. 1 písm. b) nebo českých technických norem uvedených v § 10 odst. 1 písm. c) a popis řešení zvolených ke splnění základních technických požadavků tohoto nařízení, pokud tyto harmonizované, mezinárodní nebo vnitrostátní normy použity nebyly, včetně seznamu jiných příslušných technických specifikací, které byly použity. V případě částečně použitých harmonizovaných norem nebo mezinárodních norem uvedených v § 10 odst. 1 písm. b) nebo vnitrostátních norem uvedených v§ 10 odst. 1 písm. c) se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly použity,
  •  výsledky konstrukčních výpočtů, provedených přezkoušení, popřípadě další výsledky výpočtů nebo kontrol,
  •  protokoly o zkouškách.

 

V „prováděčce“ tak úplně bohatě stačí např. tabulkový soupis vývodů, ze kterého odborně způsobilý zhotovitel zajisté vyčte, co se po něm chce. Pokud to nevyčte, no tak nejedná s odbornou péčí a nemá to dělat.

Samozřejmě neříkám, že se mají do prováděček přestat kreslit schémata rozváděčů. Sám je tam někdy kreslím. Nicméně jsou případy, kdy je smysl kreslit nemá (má se předělávat nějaký stávající rozváděč, kdy je potřeba až po vypnutí zmapovat stávající stav, či v případech primitivních zapojení, apod.). O dalším z důvodů, proč nemá často smysl je rozkreslovat, jsem tu už ostatně taky psal.

Pokud schémata rozváděčů v projektové dokumentaci pro provádění stavby nejsou, tak to každopádně neznamená vadné plnění ze strany projektanta. Ona totiž taky neslouží k realizaci díla, že.
Což je ale pořád dokola stejná písnička …

 

 

EDIT 25. 9. 2016: Pokud by snad ještě někdo váhal nad tím, jestli rozváděče jsou nebo nejsou výrobkem, tak doporučuji nahlédnout do Informačního systému uvádění výrobků na trh. V něm pak buďto sektor Elektrická zařízení nízkého napětí, anebo sektor Stavební výrobky označované CE. V obou dát do vyhledávání „rozváděč“ a hle … dostaneme seznam předpisů, které je nutno pro rozváděče jakožto výrobky v rámci práva EU splnit.

EDIT 1. 1. 2018: Z důvodu novelizace aktualizováno číslování příloh vyhlášky č. 499/2006 Sb.

EDIT 25. 2. 2018: Dlouho předlouho jsem nemohl dohledat, kde by bylo vyloženě napsáno, že rozváděče opravdu spadají pod určitý zákon / nařízení vlády (protože ve výše citovaných to vyloženě napsáno není). No, už jsem to našel. Zákon č. 90/2016 Sb. provádí směrnici EU 2014/35/EU. Uvedený zákon je pak prováděn nařízením vlády č. 118/2016 Sb. No a kde je tedy napsáno, že pod toto všechno spadají rozváděče (a že jsou tedy výrobky, a že musí být označeny CE?)? K uvedené směrnici existuje sdělení 2017/C 298/02, kde už jsou normy pro rozváděče vypsány.

Ať se to komu líbí nebo nelíbí, rozváděče jsou výrobky.
Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *Další články

20. 5. 2024 Jan Hlavatý

Váš oblíbený nekonečný seriál na pokračování. Technické zprávy. Dlouhodobě mě fascinuje, na jaký hovadiny v nich člověk často narazí. Proč to tam projektanti píšou? „Aby tam aspoň něco bylo“? Aneb když už nevíme, co do technické zprávy psát, tak tam aspoň nakopírujeme hromadu nesouvisejícího balastu? Nesmrtelné Ctrl C/V? Nejspíš …   Z dokumentace pro stavební […]


Číst více10. 5. 2024 Jan Hlavatý

Celý slavný BIM se za elektro stále může jít bodnout. Posledního půl roku jsem si pro navrhování ochrany před bleskem velmi oblíbil jeden nástroj. Nástroj, ve kterém velmi jednoduše namodelujete řešený objekt, či snad do něj lze řešený objekt načíst i v IFC. A pak umožňuje velmi snadno vyřešit návrh ochrany před bleskem, protože zobrazuje ochranné prostory v závislosti na […]


Číst více12. 4. 2024 Jan Hlavatý

V roce 2020 jsem zde popisoval své dojmy ze zpracování prováděčky bytového domu v DDS-CAD verze 13; nejlepší bude začít tím původním příspěvkem. Následující text jsem nedávno obdržel od kolegy. Od kolegy, který zde už v roce 2019 popisoval své zkušenosti s projektováním elektro v Revitu. Nyní mi poslal své postřehy z projektování v DDS-CAD, tentokráte verze 19. Neboli máme možnost […]


Číst víceWebdesign © 2018 David Jindra