Načítám...

Nová vyhláška o dokumentaci staveb je totální paskvil


29. 5. 2024Je venku.
A je to strašnej paskvil.
Což bylo vidět už v rámci připomínkování návrhu.

 

Co se povedlo

Začněme tím, co bych viděl za přínosné; zabere nám to na úvod méně času. Všechno se týká dokumentace pro provádění stavby; v dokumentaci pro povolení nějak nic přínosného nenacházím:

 • D.1.2.1 písm. w): jsou požadovány seznamy kabelů
 • D.1.2.1 písm. ad): má se specifikovat dokumentace, kterou má dodat zhotovitel (což může být velké spektrum dalších různých dokumentací)

 

Co se silně nepovedlo

Předchozím krátkým seznamem výčet pozitiv jaksi bohužel končí:

 • Jak už bylo avizováno v podstatě od začátku novelizace stavebního práva, tak profese ze zákona nemusí být součástí dokumentace pro povolení. Jednoduše proto, že zákon dokumentaci technických a technologických zařízení uvádí v prováděčce, kdežto v dokumentaci pro povolení je neuvádí. Pokud zákon dokumentaci technických a technologických zařízení v povolení neuvádí, tak tam ani být nemusí, neboť jak určitě víme, tak povinnosti lze ukládat pouze na základě zákona; nikoli na základě vyhlášky (třeba o dokumentaci staveb).
 • Na rozdíl od předchozí vyhlášky o dokumentaci staveb v té nové není nikde definováno, co by mělo spadat pod techniku prostředí staveb, a co pod technologická zařízení staveb. Takže? Co do jaké části patří?
 • Vyhláška přináší nepochopitelně komplikovaný systém číslování jednotlivých částí; to musel vymyslet dobrej magor.
 • Dokumentace pro povolení stavby vůbec nikde nezmiňuje jakékoli připojení k distribuční síti. Např. Souhrnná technická zpráva, část B.1, písm. l) za elektro zmiňuje pouze sítě elektronických komunikací; připojení silnoproudu se nikde nepožaduje. Současně ale třeba Dokladová část v bodě 3.1 požaduje vyjádření vlastníků technické infrastruktury. Na základě čeho se takové vyjádření získá, když profese vůbec nemusejí být součástí dokumentace pro povolení?
 • Souhrnná technická zpráva, část B.4 požaduje v rámci dokumentace pro povolení stavby určit místa napojení technické infrastruktury, včetně výkonových kapacit. Aby bylo možné říci výkonové kapacity napojení k distribuční síti, musí se dát dohromady energetická bilance. Aby se mohla dát dohromady energetická bilance, jsou k tom potřeba výkonové požadavky jednotlivých profesí na napájení (které mimochodem nemusí být součástí dokumentace pro povolení). Aby mohly dát profese požadavky na napájení, musí mí návrh technického řešení. Bez návrhu profesí bilance dát dohromady nejde, resp. to bude nic neříkající hausnumero, vycucané z prstu.
 • V části Dokumentace objektů pro povolení se v D.1.2 jaksi neurčitě objevuje požadavek „základní popis a skladba technických a technologických zařízení“ spolu s nijak blíže neurčeným bodem „výkresová část“. Co to znamená obsahově, když zákon v povolení profese nezmiňuje? Jedna věta? Ala „technická a technologická zařízení budou“ + na výkrese jeden obdélníček „budou někde tady„?
 • Dokladová část, Projekt zpracovaný báňským projektantem. Píčovina, která se netýká 99 % všech staveb, ale už roky se objevuje napříč všemi historickými vyhláškami o dokumentaci staveb, aniž by hádám kdo věděl, k čemu že by to mělo být dobré. Vy jste za svou kariéru nějaký „projekt zpracovaný báňským projektantem“ někdy někde viděli? Proč tento projekt vlastně vůbec stojí úplně bokem, všech ostatních projektů a profesí? Předpokládám, že to ani nikdo z autorů vyhlášky vůbec netuší …
 • D.1.2.5.1 Řešení požadavků na rozvody a silnoproudá zařízení, bod e). Požadavek na „řešení energetických požadavků (zima, léto)“? Pro profesi elektro? To psal nějakej topenář, vzduchař, anebo kterej debil?
 • D.1.2.5.1 Řešení požadavků na rozvody a silnoproudá zařízení, bod g). Požadavek na „stanovení předpokládané roční spotřeby elektrické energie“? Nejenže to nejde nijak spočítat, neb není z čeho (nikdo nezná budoucí průběh odběrů v čase), ale zejména k čemu takový údaj potom prakticky bude? K ničemu; to byla hodnota důležitá možná tak za socialismu z hlediska centrálního plánování. Údaj úplně k hovnu.
 • D.1.2.5.1 Řešení požadavků na rozvody a silnoproudá zařízení, bod l). Požadavek na „posouzení teplotně vlhkostní bilance„? Pro profesi elektro? To psal nějakej topenář, vzduchař, anebo kterej debil?
 • D.1.2.5.1 Řešení požadavků na rozvody a silnoproudá zařízení, bod n). Řešení souběhu souvisejících profesívýsledek koordinace? Takže elektro, které je klasicky úplně na konci, a podklady od všech dostává jako poslední, bude řešit koordinace ostatních profesí?
 • D.1.2.5.1 Řešení požadavků na rozvody a silnoproudá zařízení, bod p). Specifikace zařízení mj. i v kpl (tedy v kompletech)? Ok, tak až si někdo bude stěžovat, že jsou ve výkazu komplety, tak „sorry vole, takto to stanovuje vyhláška o dokumentaci staveb!
 • D.1.2.5.1 Řešení požadavků na rozvody a silnoproudá zařízení, bod u). Návrh BOZP? Jakože projektant elektro bude navrhovat BOZP, když tuto povinnost zákon ukládá zaměstnavatelům? Majstrštyk.
 • D.1.2.5.2 Výkresová část, bod a). Tak hlavně, že má dokumentace elektro obsahovat „přehledná situace stavby se zakótovanými nejkratšími vzdálenostmi od definovaných bodů katastru nemovitostí“; bože bože … Na co potom máme C.2 katastrální situační výkres?
 • D.1.2.5.2 Výkresová část, bod b). Silnoproud bude obsahovat „popis legendy elektronických komunikací a legendy místností“. Neboli silnoproud bude dělat legendy za slaboproudaře a za stavaře?
 • D.1.2.5.2 Výkresová část, bod e). Silnoproud bude obsahovat „schéma propojení na měření a regulaci“. Tak to je strašně důležitá věc.
 • U technologických zařízení v části D.2.3 Výkresová část je nádherně vidět, jak tu vyhlášku plácali dohromady, jak děti plastelínu. Na jednom místě nejdeme 3x identický požadavek na přehledová schémata. V písm. c), v písm. q), v písm. r). To po sobě autoři ani nečetli?
 • Pro techniku prostředí staveb se nikde nepožadují výkresy uzemnění. D.1.2.5.1 Řešení požadavků na silnoproudá zařízení, bod m) požaduje pouze popis uzemnění. Pokud byste ale projektovali nějaká technologická zařízení (což je nově ehm co?), tak tam v bodě D.2.3 Výkresová část, písm. w) schéma uzemňovací soustavy vyžadováno je. Pro budovy jsou výkresy uzemnění nutně víceprací; popis musí stačit.
 • Pro techniku prostředí staveb se nikde nepožadují výkresy jímací soustavy. D.1.2.5.1 Řešení požadavků na silnoproudá zařízení, bod m) požaduje pouze popis jímací soustavy. Pokud byste ale projektovali nějaká technologická zařízení (což je nově ehm co?), tak tam v bodě D.2.3 Výkresová část, písm. w) schéma jímací soustavy vyžadováno je. Pro budovy jsou výkresy jímací soustavy nutně víceprací; popis musí stačit.
 • Pro technologická zařízení jsou v D.2.3 Výkresová část, bod v) požadovány jakési výkresy rozváděčů. Co to obsahově má být? Výkres čelního pohledu na skříň? Výkres rozváděče není schéma rozváděče, a taky schéma rozváděče má povinnost zpracovat jeho výrobce.
 • Prováděčka pro rodinné domyD.2.5.1 Řešení požadavků na rozvody a silnoproudá zařízení, bod o) požaduje řešit CENTRÁL (?) a TOTAL STOP. V objektech, ve kterých v 99,99 % nejsou žádná požárně bezpečnostní zařízení? To vymyslel kterej blb?
 • Mimochodem tak dlouho jsme se zbavovali „tlačítek“, až nám je tam zase nějakej idiot narval … Takže hurá, do každého rodinného domu minimálně dvě tlačítka! Vlký to sen zpracovatelů PBŘ.
 • Prováděčka pro rodinné domyD.2.5.1 Řešení požadavků na rozvody a silnoproudá zařízení, bod u) požaduje řešit BOZP z hlediska užívání. V objektech, ve kterých nejsou žádní zaměstnanci? To teď začnou všichni spadat pod zákoník práce? To vymyslel kterej blb?
 • Proč vůbec pro rodinné domy existuje samostatná Příloha č. 9, když obsahuje (minimálně za elektro) to samé, co Příloha č. 8 pro prováděčky mimo rodinných domů? Aby měla vyhláška více textu? Anebo byl někdo placen za počet stránek? Úřednící nedělají věci jednoduše, že?
 • Popravdě osobně nechápu ani to, proč se u dokumentace pro provádění stavby musí tvořit minimálně části A. Průvodní zpráva a B. Souhrnná technická zpráva, když tato dokumentace nemá nic společného se stavebním úřadem? Prostě jen naprosto zbytečné přidělávání práce, které pak bude opět zcela k ničemu.
 • Z vyhlášky se opět nedozvíme, kdo má zpracovávat výpočty osvětlení? Zatímco někteří budou tvrdit, že to je „určitě práce projektanta elektro“ (proč jako?), jiní zase budou oponovat, že „otázka designu a výběru svítidel je přece otázka architektonická„, čili že si to má řešit architekt.
 • A v neposlední řadě, pokud budete dělat prováděčku nějakých technologických zařízení, tak na výkresy nemusíte prakticky nic kreslit; proč? protože „kabelové rozvody ani koncové prvky se nezobrazují„! Toto doteď platilo pro dokumentaci pro povolení (neboli nová úroveň prováděčky byla sražena na úroveň předchozí dokumentace pro povolení?). Pozor na to, jaký rozsah si definujete v poptávce/nabídce.

Už se moc těším, až v praxi narazím na nějakýho ambiciózního kokota, kterej tomu sice nebude obsahově vůbec rozumět, ale pojede bod po bodu podle vyhlášky, a bude mě jebat, proč nemám v dokumentaci přesně to, co požaduje vyhláška? Protože vyhláška požaduje píčoviny. Proto. Protože ji psal nějaký teoretik, anebo někdo naprosto odtržený od praxe. Možná úředníci. Nevím. Hlavně že tam ale všude je projekt zpracovaný báňským projektantem.

Co jsem třeba připomínkoval, že by v prováděčce za silnoproud mělo být? To, co tam nyní zásadně chybí. Podrobný podklad pro dimenzování záložních zdrojů, v případě vysokého napětí výpočty zkratových poměrů a parametrů kompenzačního zařízení, v případě nastavitelných jističů výpočty či softwarové simulace pro jejich nastavení, v případě rozvodů nad 100 A podrobné výpočty dimenzování vedení, v případě ochrany před bleskem výpočty dostatečných vzdáleností, výkresy ochrany před bleskem včetně vyobrazení ochranných prostor pro možnost kontroly, atd. Nic.

 

Jaký je důsledek osekaného povolení? Předpokládám začnou chodit poptávky ala „potřebovali bychom do stavebního povolení jenom bilanci elektro, to je pro Vás určitě brnkačka„, anebo „potřebovali bychom jen vědět, jak budou zhruba velké rozváděče„. Měl bych se před takovýmito poptávkami velmi na pozoru. Pokud se nebudou projektovat ostatní profese, tak tu bilanci nemáte jak sestavit. A pokud si tu bilanci budete jen tak cucat z prstu, tak se připravte na to, že Vás následně budou všichni jebat: „Jste přece odborník, jaktože to máte blbě?!„. A dost možná se může najít i někdo, kdo pak po Vás bude chtít nějakou náhradu škody (třeba za poddimenzovanou přípojku, nebo naopak za předimenzovanou, kdy za ni zaplatil mnohem více, než by musel). Jedna z možností jak to řešit je, začít toto nabízet jako naprosto exkluzivní službu, za naprosto nehorázné peníze. Protože budete dávat svou hlavu na špalek. To pak trochu smysl dává. Ale hlavně to každopádně vidím dělat tak, jak to dělám už roky nyní; pokud někdo něco za elektro šmudlil ve stavebním povolení (třeba už ty bilance), tak nechť si to po sobě v prováděčce i doprojektuje.

Takže co s poptávkami na stavební povolení elektro? Buďto udělat úplné minimum podle vyhlášky, tedy patrně jen nějaké bilance. Anebo zpracovat dokumentaci pro povolení plném v rozsahu, jako dosud. Ale vzhledem k rizikům popsaným výše by obě varianty patrně měly stát úplně sejně

 

Zkuste se taky mimochodem zamyslet třeba i nad tím, co bude obsahem takové dokumentace pro povolení větší fotovoltaiky? Základní věc jako přehledové schéma napájení se třeba pro povolení vůbec nikde nevyžaduje. Naopak bych si ale dával velký pozor třeba na D.1.2.2.2 charakteristické řezy s návazností na stávající zástavbu, či D.1.2.2.3 charakteristické pohledy dokumentující začlenění stavby do stávající zástavby nebo krajiny. Protože stačí, aby si na úřadě postavili hlavu, a bez těchto dvou výkresů neprojdete.

A taky jen tak mimochodem, fotovoltaiky do 100 kW nevyžadují prováděčku (srov. § 160 odst. 2 písm. a) SZ), a ve většině případů je stavebník může dokonce provádět svépomocí, aniž by k tomu potřeboval stavbyvedoucího (srov. § 159 odst. 2 písm. b) SZ); fotovoltaiky do 100 kW jsou totiž nově jednou z jednoduchých staveb (srov. Přílohu č. 2, odst. 1 písm. m) SZ). Brnkačka. Takže do 100 kW celá dokumentace nemusí obsahovat ani přehledové schéma (stavební povolení jej nevyžaduje, a prováděčka se nepožaduje). Bude veselo.
3 komentáře: “Nová vyhláška o dokumentaci staveb je totální paskvil”

 1. Jiří napsal:

  No tak to je fakt paskvil …
  Díky za článek 🙂

 2. Pavel K. napsal:

  Koordinančí situační výkres u rozsáhlé stavby maximálně v měřítku 1:200 bude taky super!

 3. Ivan napsal:

  Tento obsah pro DSP a DPS jsem četl, když to byla ještě pracovní verze a doufal jsem, že to nakonec bude upraveno, respektive to neprojde do finálního zapracování. Jak já jsem strašně naivní. Ano, je to hovadina. Místo toho, aby technická zpráva byla plná důležitých odkazů na to, jak se to dělat má, tak bude plná debilních odstavců s obhajobou toho, proč ten a tamten bod vyhlášky nemohl být v rámci PD splněn. Stejně tak bude výživné vymýšlet text do nabídek. Koordinace tras ostatních profesí fakt dělat nebudu, a na roční spotřebu a spotřebu v režimu zima/léto si udělám rychlokurz na kartářku.
  Nezbývá než doufat, že se to v rámci času souběhu vyhlášek ještě poupraví …?…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *Další články

13. 6. 2024 Jan Hlavatý

Zajímalo by Vás, jak vzniká legislativa? Ve zkratce tak, jak všechno ostatní; v neskutečném bordelu. Ve druhé polovině roku 2021 jsem byl osloven, jestli bych se nezúčastnil přípravy návrhu nové vyhlášky o technických požadavcích na stavby. No jasně, bude mi ctí! To jsem tehdy ještě ale popravdě netušil, co mě čeká. V únoru 2022 jsme pak vypustili […]


Číst více29. 5. 2024 Jan Hlavatý

Je venku. A je to strašnej paskvil. Což bylo vidět už v rámci připomínkování návrhu.   Co se povedlo Začněme tím, co bych viděl za přínosné; zabere nám to na úvod méně času. Všechno se týká dokumentace pro provádění stavby; v dokumentaci pro povolení nějak nic přínosného nenacházím: D.1.2.1 písm. w): jsou požadovány seznamy kabelů D.1.2.1 písm. ad): má […]


Číst více20. 5. 2024 Jan Hlavatý

Váš oblíbený nekonečný seriál na pokračování. Technické zprávy. Dlouhodobě mě fascinuje, na jaký hovadiny v nich člověk často narazí. Proč to tam projektanti píšou? „Aby tam aspoň něco bylo“? Aneb když už nevíme, co do technické zprávy psát, tak tam aspoň nakopírujeme hromadu nesouvisejícího balastu? Nesmrtelné Ctrl C/V? Nejspíš …   Z dokumentace pro stavební […]


Číst víceWebdesign © 2018 David Jindra